کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌[ NTSP پ‍ی‌.اس‌ .ت‍ی‌ .ان‌
ن‍وی‍ز
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ج‍ازی‌
م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ش‍رک‍ت‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌
اس‍ی‍ل‍وس‍ک‍وپ‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌
اس‍ت‍ان‍دارد ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط م‍ش‍ت‍ری‌ tnemeganaM pihsnoitaleR remotsuC =
طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ اس‍ات‍ی‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا( ع‌( MCS
ن‍رم‌ اف‍زار ت‍ول‍ی‍د س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ درس‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زاری‌
طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌
ف‍ش‍رده‌ س‍ازی‌ ت‍ص‍وی‍ر( GEPJ ج‍ی‌.پ‍ی‌.ای‌.ج‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌
طراح‍ی‌( UPC س‍ی‌.پ‍ی‌.ی‍و
طراح‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ای‍ل‌
( MCSس‍ی‌.ام‌.اس‌
م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
آش‍ک‍ار س‍ازی‌ چ‍ه‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍د آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍طاردی‌،م‍ح‍م‍د
ع‍ل‍م‌ ه‍دای‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
اف‍ش‍اری‌ پ‍ور،ع‍ادل‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ق‍دوس‍ی‌،س‍ل‍ی‍م‍ه‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ،م‍طه‍ره‌
رئ‍ی‍س‌ زاده‌، ال‍ه‍ام‌
ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
ف‍رزاد،گ‍ل‍ن‍از
ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌،م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آق‍ا م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ع‍ی‍ده‌
خ‍طی‍ب‌ زاده‌، ش‍ادی‌
ف‍رش‍چ‍ی‌ ،ام‍ی‍ر.م‌
ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌،زه‍را
ج‍ع‍ف‍ری‌ س‍راب‍ی‌ ،وج‍ی‍ه‍ه‌
رض‍ای‍ی‌ ،اس‍م‍اء
ح‍س‍ن‍ی‌ س‍ع‍ادت‌، ح‍ج‍ت‌
ت‍اج‍ی‍ک‌ ف‍ر،س‍م‍ان‍ه‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌،ف‍ائ‍زه‌
ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌، آس‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ساختار داخلی مسیر یاب و پیاده سازی جدول جستحو بر اساس CAM [سی . ای . ام .] با زبان های توصیف سخت افزار
خطیب زاده ، شادی ؛  دانشگاه امام رضا ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۴ب‌۶خ‌ /، ک‌ /۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک
آقا محمودی ، سعیده ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۴ط۷آ /،ک‌ /۲۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
امنیت درشبکه های محلی بی سیم
علی محمدی ،محمدمهدی ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۸ال‍ف‌۸ل‌ /،ک‌ /۳۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت هویت در وب
سعد آبادی ، علیرضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۴م‌۷س‌ /،ک‌ /۴۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
رمزگشایی و رمزگذاری سیگنال های DFMT [دی . اف . ام . تی .]
رئیس زاده ، الهام ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۸ر۹ر /،ک‌ /۸۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زمان Time Managment System
حسنی سعادت ، حجت ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ ک‌۵ ح‌ /، ک‌ /۹۹ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی امنیت برنامه های مبتنی بروب
افشاری پور،عادل ؛  دانشگاه امام رضا(ع )
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ب‌۷ال‍ف‌ /، ک‌ /۱۰۶ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
آشکارسازی چهره
فرزاد،گلناز ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۵آ۴ف‌ /،ک‌ / ۱۱۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مینیمم کامپیوتر با استفاده از زبان برنامه نویسی سخت افزار
علم هدایی ، زینب ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۷ع‌ / ،ک‌ /۱۴۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی CMS [سی .ام .اس .] سایت اساتید دانشگاه امام رضا (ع )
کریمی قدوسی ،سلیمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۴ق‌ /،ک‌ /۱۴۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
پروژه اسیلوسکوپ دیجیتال با استفاده از میکرو کنترلر AVR [ا.وی .آر]
عطاردی ،محمد ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴پ‌۶ع‌ /،ک‌ / ۱۴۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
حذف فعال نویز باکمک lab Viev
فرشچی ،امیر.م ؛  دانشگاه امام رضا (ع)
شماره راهنما: ،۴ح‌۴ف‌ /،ک‌ / ۱۳۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی میکروکنترلر۸۰۵۱
کاظمی ،محسن ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۲ش‌۲ک‌ /،ک‌ / ۱۶۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم افزار تولید سوالات امتحانی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات به همراه پاسخ سوالات
حق پناه ، آسیه ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ن‌۷ح‌ /،ک‌ /۱۳۷ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی وب سایت تحت وب توسط CMS
جعفری سرابی ،وجیهه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۷ج‌ /،ک‌ /۱۳۸ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
فشرده سازی تصویر با استفاده از الگوریتم استاندارد جی پی جی و پیاده سازی به زبان برنامه نویسی سی شارپ
صفائی ،مطهره ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۵ف‌۶ص‌ /،ک‌ / ۱۶۱ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت بیمه
یعقوبی ،فائزه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ط۷ی‌ /، ک‌ /۱۲۶ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سایت شرکت هواپیمایی
تاجیک فر،سمانه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹ ،۴ط۲ت‌ /،ک‌ /۱۶۳ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم افزار مدیریت فایل Win Nc
رضایی ،اسماء ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۴ ن‌۶ر /، ک‌ /۱۶۸ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم نرم افزاری فروشگاه
نیشابوری ،زهرا ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸ ،۹ س‌۹ن‌ /، ک‌ /۱۷۳ ، ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9