کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
لوح فشرده لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Video Tapes - editing - data processing
English language - study and teaching - Forein speakers - audio-visual aids
Medicine, Popular --Encyclopedias
English language - study and teaching - foreign speakers - audio-visual instruction
English language - Dictionry
C++(computer program language)
Encyclopedias and dictionaries
Human anatomy - Atlases
Human anatomy - atlases
English language - dictionaries
Periodicals --Directories.
English language -Computer-assisted instruction for foreign speakers.
Basketball
English language - study and teaching - Foreign speakers - audio-visual aids
English language - study and teaching - foreign language - audio-visual instruction
English language - study and teaching
Microsoft Windows (Computer file)
programming(computer science)
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Prentice Hall
Oxford university press
Jungal
Macmillan publisher limited
Nahalestan
R.R. Bowker
Oxford university pres
MA : The Learning Company
Resaneh saz-e- Jahan Rayaneh Software engineering co
Toseae hamkary-e-daneshpajohan-e-karafarin
Prentice Hall,Inc
Novine engineering Co
Kara
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
Spectrum )آموزش زبان انگلیسی ( [ electronic resource ]
شماره راهنما: VCD , PE ,1128 , .S6
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده لاتین
 
 
Headway video [electronic resource ]
Nahalestan   ،
شماره راهنما: VCD , PE , 1128 , .H42
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
New interchange [ electronic resource]
شماره راهنما: VCD , PE , 1128 ,.N3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
New American Streamline [electronic resource]
Tehran Novine engineering Co   ، 2001
شماره راهنما: CD , PE , 1128.3 , .N39
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده لاتین
 
 
[basketball][electronic resource]
شماره راهنما: VCD , GV , 889 , .B2
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده لاتین
 
 
MOSBY's Medical Encyclopedia [ electronic resource]
Cambridge MA : The Learning Company   ، 1997
شماره راهنما: CD , RC , 81 ,.M5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
Atlas of anatomy Sobotta with DORLAND ' S medical dictionary
Resaneh saz-e- Jahan Rayaneh Software engineering co   ،
شماره راهنما: V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Discover the Human body [ electronic resource]
Kara   ، 2003
شماره راهنما: CD , QM , 25 , .D3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده لاتین
 
 
Oxford advanced Learner's dictinary
Oxford Oxford university pres   ، 2002
شماره راهنما: CD , PE , 1628 , .O84
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده لاتین
 
 
Central News [electronic resource]
Oxford university press   ،
شماره راهنما: VCD, PE , 1128 , .N39
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده لاتین
 
 
Macmillan English Dictionary: for advanced learners
London Macmillan publisher limited   ، 2002
شماره راهنما: V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده لاتین
 
 
Ulrich's on disc ] اولریخ [[electronic resource].
[New Providence, NJ] R.R. Bowker   ،
شماره راهنما: CD , Z , 6941 , .U5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده لاتین
 
 
Fandamentals of computer programing and data structures ] مبانی برنامه نویسی کامپیوتر و ساختمان داده ها [ [electronic resource ]
Toseae hamkary-e-daneshpajohan-e-karafarin   ،
شماره راهنما: CD , QA , 76.73 ,.F2
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده لاتین
 
 
MCSE Training kit microsoft windows 2000 Active directory services . [ electronic resource ]
شماره راهنما: CD , QA , 76.3 , .M374
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
First Aids
شماره راهنما: V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده لاتین
 
 
People you meet [electronic resource]
شماره راهنما: VCD,PE, 1128 , .P3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده لاتین
 
 
Encyclopaedia Britannica 2003 ultimate reference [ Electronic resource ]
2003
شماره راهنما: CD , AE , 5 , .E363 , 2003
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
IELTS Test builder [ electronic resource ]
Tehran Jungal   ، 1382=2003
شماره راهنما: CD , PE ,1128 ,.I44
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Desktop digital video production [electronic resource]
New Jersey Prentice Hall,Inc   ، 1999
شماره راهنما: CD , TR , 899 , .D3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده لاتین
 
 
Introduction to computing using C++ and object technology[electronic resource]
London Prentice Hall   ، 1999
شماره راهنما: CD, QA , 76.73 ,.C153I5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9