کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : yule, George
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages
ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
Pragmatics
English language - Grammar - study and teaching
English language- Grammer - Study and Teaching
زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ی‍ول‌، ج‍ورج‌، ۱۹۴۷ - م‌
ی‍ول‌، ج‍ورج‌
yule, George
Yule, George, 1947-
ی‍ول‌، ج‍ورج‌، ۱۹۴۷-
Yule, George
Yule, George, 1947 -
Yule, George,1947-
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
Cambridge University Press
Rahnama
Bustan
Jungle
Oxford Universsity Press
ره‍ن‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به زبان (یک بررسی زبانشناختی )
یول ، جورج ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۰۶‬,‭‌ی۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The study of language
yule, George ؛  Tehran Bustan   ، 1376
شماره راهنما: ‭P‬,‭121‬,‭.Y8T3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The study of language
Yule, George, 1947 - ؛  [Isfahan] Jungle   ، [137-?]
شماره راهنما: ‭P‬,‭106‬,‭.Y85‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بررسی زبان
یول ، جورج ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۰۶‬,‭‌ی۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد شناسی زبان
یول ، جورج ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۹/۴‬,‭‌ک۲‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی زبان
یول ، جورج ، ۱۹۴۷- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The study of language
Yule, George, 1947- ؛  Tehran Rahnama   ، 2006=1384
شماره راهنما: ‭P‬,‭107‬,‭.Y85‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Oxford practice grammar : practice - plus [ electronic resource ]
Oxford Oxford Universsity Press   ، 2003
شماره راهنما: CD , PE , 1112 , .O9
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Pragmatics
Yule, George ؛  Oxford Oxford University Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭99.4‬,‭.P72‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Oxford practice grammar advanced with answers
Yule, George,1947- ؛  Oxford Oxford University Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1112‬,‭.Y8O8‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The study of language
Yule, George ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭P‬,‭107‬,‭.Y85‬,‭2010‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی زبان
یول ، جورج ، ۱۹۴۷- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه زبان
یول ، جورج ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک