کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Universities and Colleges - Iran - Examinations
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Universities and Colleges - Iran - Examinations
Universities and Colleges -- Iran -- Examinations
Universities and colleges_ Iran - Examinations
Universities and colleges - Iran - Examinations
Universities and Colleges - Iran - Examinations
Universities and Colleges - Iran - examinations
Universities and colleges - Iran - Examinations
Universities and Colleges - Iran - examinations
Universities and Colleges -Iran - Examinations
 
پدیدآور:
Fahim, Mansour
Salehi,Mohammad
Fard Teimoori, shadi
Saetti,Teresina
Khodayari,Hamid Reza
Afghary ,Akbar
Seyhani, Hojjat
Bagherzadeh, Saeed
Amiri,Mehrdad
Fahim,Mansour
Salehi, Mohammad
Farhady, Hossein
Khodayari, Hamid Reza
Noravech,Iraj
Pishkar, Kian
Maleki Moghadam, Ardeshir
TAbibi, Kazem
Maleki, Naser
Hadidifard , Payam
 
ناشر:
Shahr va Sazeh
Rahnama
Pourane Pazhoohesh
Poria-ye wally
Jungle
Negah -e- Danesh
Pardazeshgaran
Elm- o- Adab
Pardazesgaran
Pardazesh
Farhang -e Zaban
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Accounting English
Bagherzadeh, Saeed ؛  Tehran Negah -e- Danesh   ، 2002=1382
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.B2A2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
MA entrance examinations in TEFL: with explanatory answers for public universities 1370-1381
Farhady, Hossein ؛  Tehran Rahnama   ، 1381
شماره راهنما: ‭V, LB‬,‭2353‬,‭.F37‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
M.A. Parallel tests in TEFL for entrance examinations
Seyhani, Hojjat ؛  Isfahan Jungle   ، 1381
شماره راهنما: ‭V ،LB‬,‭2353‬,‭.S4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Collection of tests in English language
Maleki Moghadam, Ardeshir ؛  Teharn Pardazesh   ، 1374
شماره راهنما: ‭V, LB‬,‭2353‬,‭.M3C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
On the general English section of M.A. entrance examination :for TEFL,English litrature and translation candidates(1375-1383)
Fahim,Mansour ؛  Tehran Rahnama   ، 1383
شماره راهنما: ‭V, LB‬,‭2353‬,‭.F3O5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
English for graduate student in Physical Education
Afghary ,Akbar ؛  Isfahan Poria-ye wally   ، 2003-1382
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.A4E5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Essential topics M.A. exam in TEFL
Khodayari, Hamid Reza ؛  Tehran Pardazeshgaran   ، 2004-1383
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.K4E7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
A Collection of M.A. exam in TEFL
Khodayari,Hamid Reza ؛  Tehran Pardazesgaran   ، 1382
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.K4C58‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Comprehensive test bank for specialized English language in accounting:including graduate accounting admission tests for the years 1370-1379
Noravech,Iraj ؛  Tehran Elm- o- Adab   ، 1378
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.N6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics for MA candidates of TEFL, general linguistics and translation studies
Salehi, Mohammad ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 2005=1384
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.S3L4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Teaching methodology for candidates of TEFL
Saetti,Teresina ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1384= 2005
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.S3M4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
A concise English grammar for MA candidates including MA tests from 1371-1383 with Explanatory answer
TAbibi, Kazem ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1383
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.T3E5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
A course in reading comprehension and vocabulary
Amiri,Mehrdad ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1384
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.A53‬,‭1384‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
language Testing
Salehi,Mohammad ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1385
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.S22‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The basic summaries for M.A. prepration of English literature
Pishkar, Kian ؛  Tehran Shahr va Sazeh   ، 1385
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.P5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Test yourself in literature
Hadidifard , Payam ؛  Tehran Farhang -e Zaban   ، 2004
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.H3T4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Comprehensive MA Tests in English literature
Fard Teimoori, shadi ؛  Tehran Rahnama   ، 2007 = 2007
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.F3C6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
On the geneal English section of M.A. entrance examination
Fahim, Mansour ؛  Tehran Rahnama   ، 1385
شماره راهنما: ‭V,LB‬,‭2353‬,‭.F3O5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Language Testing
Salehi, Mohammad ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1385
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.S22‬,‭1387‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
English literature for MA condidates of English literature
Maleki, Naser ؛  Tehran Pourane Pazhoohesh   ، 1384
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2353‬,‭.M3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3