کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
College readers
english language-conversation and phrase books
English language-Conversatin and phrase books(for accountants).
English language - Translating into Persian
English language - Conversation and phrase books
Readers- Press
Readers - Physical education and training
Readers - Islam
English literature - History and criticism
Readers-poetry
English language - Textbooks for foreign speakers
Readers-Management
English language - Technical writing
Translating and interperting - study and teaching
 
پدیدآور:
Varzegar, Minu
Nowruzi Khiabani, Mahdi
Reza'i, Abbas Ali, comp
Moshfeghi,Farhad
Haqqani, Manuchehr
Mirhassani, Akbar
Moshfeghi, Farhad
Miremadi, Ali
Manafi Anari, Salar
Bustamante, Floresita V
Abjadiyan, Amrollah
Sajadian, Mahdi
Mollanazar, Husayn
Rezai,Abbas Ali
Mahmoodi, Mohammad Ali
Aghvami, Davoud
Sajadiyan, Mahdi, 1943 - ,
Sadiqi, Firuz
 
ناشر:
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The Center for studying and compiling university Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
The center for Studying and compiling University Books in Humanities(SAMT)
The center for studying and compiling university Books in Humanities (SAMT)
Th Center for Studying and Compiling University Books in Humanities(SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of physical education and sport science
Mahmoodi, Mohammad Ali ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 2001=1380
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P54M3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Prerequisite reading
Sajadiyan, Mahdi, 1943 - , ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1379 = 2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.S24‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of Computer
Haqqani, Manuchehr ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1381 = 2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.C6H36‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Reading 2
Sajadian, Mahdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1376=1998
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.S2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Oral reproduction of stories
Nowruzi Khiabani, Mahdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1993=1372
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.N68‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Principles and Methodology of translation
Mollanazar, Husayn ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1997 = 1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1498.2‬,‭.P47M65‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Theories of translation and interpretation
Miremadi, Ali ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1993
شماره راهنما: ‭P-V‬,‭306‬,‭.M57‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
English for students of accounting
Aghvami, Davoud ؛  Tehran Th Center for Studying and Compiling University Books in Humanities(SAMT)   ، 1375 = 1996
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.A3A35‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of managment
Moshfeghi, Farhad ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in Humanities (SAMT)   ، 1998
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.M3M6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
English for students of social sciences II
Moshfeghi,Farhad ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، 1380
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.S6M6‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Reading through reading: general English for university students
Varzegar, Minu ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.V37R4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Learn the Press
Tehran The center for Studying and compiling University Books in Humanities(SAMT)   ، 1381=2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P7L4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Short stories for oral reproduction
Reza'i, Abbas Ali, comp ؛  [Tehran] The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1376 = 1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.R47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
An approach to English translation of Islamic texts (I)
Manafi Anari, Salar ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1380 = 2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.I7M35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Advanced writing
Bustamante, Floresita V ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1380 = 2001
شماره راهنما: ‭PN‬,‭187‬,‭.B87‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
A Study of Islamic texts in English translation (I)
Manafi Anari, Salar ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in Humanities (SAMT)   ، 1380=2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1130‬,‭.M37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Reading (1)
Mirhassani, Akbar ؛  Tehran The Center for studying and compiling university Books in Humanities (SAMT)   ، 1381=2002
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.M5‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Reading (3)
Sadiqi, Firuz ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1378 = 1999
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.S23‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
A Survey of English literature (1)
Abjadiyan, Amrollah ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1379=2000
شماره راهنما: ‭PR‬,‭83‬,‭.A2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Poetry in english
Rezai,Abbas Ali ؛  Rehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، 2001=1380
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.P57R4‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3