کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Richards, Jack C
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
English language-- study and teaching
Language and languages - Ability testing
Applied linguistics - Dictionaries
زب‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
Language and languages--Study and teaching
Language and language - Study and teaching
English language - Textbooks for foreign speakers
English language - Teachers trainig
 
پدیدآور:
Richards , Jack C.
ری‍چ‍اردز، ج‍ک‌
Richards, Jack Croft
Richards, Jack C
Genesee, Fred
Richards, Jack C.
 
ناشر:
Foruzesh
Omol Quran
Cambridge university press
Cambridge University Press
Golestan-e ketab
Rahnama
م‍رک‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
Zaban Amuz: Ma'refat
Jungle
Molavy
ره‍ن‍م‍ا
Mohaddeth
Marefat:Zaban Amuz
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Longman dictionary of language teaching and applied linguistics
Richards, Jack C ؛  Tehran Molavy   ، 1997 =1375
شماره راهنما: ‭P‬,‭129‬,‭.R5‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Interchange: English for international communication: intro: student's book
Richards, Jack C. ؛  Tehran Zaban Amuz: Ma'refat   ، 1380 = 2001
شماره راهنما: ‭V,PE‬,‭1128‬,‭A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
New interchange: English for international communication: work book 2
Richards, Jack C ؛  [Tehran] Foruzesh   ، 13?
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
New interchange: English for international communication: student's book 3
Richards, Jack C. ؛  [Tehran] Foruzesh   ، 13?
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
New interchange: English for international communication: work book 3
Richards, Jack C. ؛  [Tehran] Foruzesh   ، 13?
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C. ؛  Tehran Foruzesh   ، 1379 = 2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C. ؛  Tehran Jungle   ، 1380= 2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Interchange: English for international communication: intro: Workbook
Richards, Jack C. ؛  Tehran Marefat:Zaban Amuz   ، 1378 = 2000
شماره راهنما: ‭V,PE‬,‭1128‬,‭.A2R455‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Classroom - based evaluation in second language education
Genesee, Fred ؛  Tehran Golestan-e ketab   ، 1379 = 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.G46‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching
Richards, Jack C. ؛  Cambribge Cambridge university press   ، 1372 = 1993
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.R467‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C. ؛  Isfahan Jungle   ، 1380 = 2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R45‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توضیحی :زبانشناسی کاربردی لانگمن ( :زبانشناسی و آموزش زبان )
ریچاردز، جک ؛  تهران مرکز ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۹‬,‭ر۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رویکردها و روشها در آموزش زبان ( توصیف و تجزیه و تحلیل )
ریچاردز، جک ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۵۱‬,‭ر۹۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Methodology in language teaching : an anthology of current practice
[Tehran] Mohaddeth   ، 1382=2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.M44‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching
Richards, Jack C. ؛  [Tehran] Omol Quran   ، 1383
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.R467‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Listen for it: a talk - based listening course
Richards, Jack C. ؛  Tehran Rahnama   ، 1380 = 2001
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R53‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Developing tactics for listening: [student book]
Richards, Jack Croft ؛  Isfahan Jungle   ، 1383=2004
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R46‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Expanding tactics for listening: [student book]
Richards, Jack Croft ؛  Isfahan Jungle   ، 1383=2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2R46‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Passages: An upper-level multi-skills course:Teachers mannual
Richards, Jack C. ؛  Cambridge ; New York Cambridge University Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.R5334‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
New Interchange 2:Video teacher's guide
Richards , Jack C. ؛  Tehran Marefat:Zaban Amuz   ، 1382=2003
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.R5N4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4