کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Larsen-Freeman, Diane
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
English language--Study and teaching--Foreign speakers
English language - Study and teaching - Foreign speakers
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- خ‍ارج‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
لارس‍ن‌ - ف‍ری‍م‍ن‌، دای‍ان‌، ۱۹۴۶ - م‌
Larsen-Freeman, Diane
Larsen-Freeman, Diane.
لارس‍ن‌ ف‍ری‍م‍ن‌، دای‍ان‌
 
ناشر:
Jakan
Payk-e Moshaver
ره‍ن‍م‍ا
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and principles in language teaching
Larsen-Freeman, Diane ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1986
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2L35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون تدریس زبان های خارجی
لارسن فریمن ، دایان ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭آ۲‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and principles in language teaching
Larsen-Freeman, Diane ؛  New York Oxford University Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2L35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Techniques and principles in language teaching
Larsen-Freeman, Diane ؛  [Tehran] Payk-e Moshaver   ، 1384
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2L35‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Teaching language : from grammar to grammaring
Larsen-Freeman, Diane. ؛  Tehran Jakan   ، 1386
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2L34‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون آموزش زبان
لارسن - فریمن ، دایان ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭آ۲‌ل۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک