کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Brown, H. Douglas
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
Language and languages
Language and languages--Ability testing
Language and languages - Study and teaching
language and languages - Study and teaching
 
پدیدآور:
Brown, H. Douglas
ب‍راون‌، داگ‍لاس‌، ۱۹۴۱-
Brown, H, Douglas, 1941 -
Brown, H. Douglas, 1941-
ب‍راون‌، داگ‍لاس‌،- ۱۹۴۱
 
ناشر:
Longman
Prentice-Hall inc
ره‍ن‍م‍ا
Tandis
Rahnama
Pearson Education
Prentice-Hall Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  Tehran Rahnama   ، 1383
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy
Brown, H, Douglas, 1941 - ؛  Tehran Tandis   ، 1380 = 2002
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B763‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول یادگیری و آموزش زبان
براون ، داگلاس ، ۱۹۴۱- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۵۱‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language Learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New Jersy Prentice-Hall Inc   ، 1987
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language Learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New Jersy Prentice-Hall inc   ، 2000
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New York Pearson Education   ، 2007
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭2007‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Language assessment : principles and classroom practices
Brown, H. Douglas, 1941- ؛  New York Longman   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.B76‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول یادگیری و آموزش زبان
براون ، داگلاس ،- ۱۹۴۱ ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭P‬,‭۵۱‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Teaching by principles
Brown, H. Douglas ؛  New York Pearson Education   ، 2015
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B763‬,‭2015‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Principles of language learning and teaching
Brown, H. Douglas ؛  New York Pearson Education   ، 2014
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B76‬,‭2014‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک