کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Alexander, L. G
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Reading comprehension
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -- ف‍ارس‍ی‌
English language
English language--Usage
English language - Abstracting
English language - Students, foregin
English language - Textbooks for foreign speakers
 
پدیدآور:
ال‍ک‍س‍ان‍در، ل‍وئ‍ی‍س‌ ج‍ورج‌،۱۹۳۲ - م‌
Alexander,L.G.
Alexander, L. G. (louis Gourge)
Alexander, L.G.(Louis George]
Alexander, L. G.
Alexander,L.G
Alexander, L. G
Alexander, L.G.
 
ناشر:
Azaran
Rahnama
Yadegar
Jungle
longman
Longman
Mohaddeth
پ‍رک‌
Molavi
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
First things first: students book
Alexander, L. G ؛  Tehran Yadegar   ، 1995=1375
شماره راهنما: ‭PE-V‬,‭1128‬,‭.A2A36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Developing skills
Alexander,L.G. ؛  Tehran Mohaddeth   ، 1379=1999
شماره راهنما: ‭P‬,‭118.2‬,‭.A4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Fluency in English: an integrated course for advanced students
Alexander, L. G. ؛  Tehran Rahnama   ،
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2A36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
For and against: an oral practice book for advanced students of English
Alexander, L. G. ؛  Tehran Azaran   ، 1380
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2A38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
I Think you think
Alexander, L. G. ؛  [Tehran] Molavi   ، [1371 = 1992]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2A436‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Sixty steps to precis
Alexander,L.G ؛  Tehran Rahnama   ، 1378=1999
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1477‬,‭.A4S5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Essay and letter writing
Alexander, L. G. ؛  london longman   ، 1965
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2E8‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Right word wrong word : words and structures confused and misused by learners of English
Alexander, L. G ؛  Tehran Rahnama   ، 1378
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1460‬,‭.A48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Longman English grammar
Alexander, L.G. ؛  Tehran Jungle   ، [?138-]
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A43‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Longman English grammar practice
Alexander, L.G.(Louis George] ؛  London ;New York Longman   ، 1990
شماره راهنما: ‭EB,PE‬,‭1128‬,‭.A45‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Longman English grammar practice for intermediate students [electronic resource]
Alexander, L. G. (louis Gourge) ؛  London ;New York Longman   ، 1990
شماره راهنما: ‭EB ,PE‬,‭1128‬,‭.A457‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
موافق و مخالف
الکساندر، لوئیس جورج ،۱۹۳۲ - م ؛  تهران پرک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک