کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2002=1381
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -خ‍ود آم‍وز
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ی‍ارا
آپ‍ادان‍ا : ه‍اری‍زون‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ )IEN(
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش فتوشاپ = [ Learning photoshop منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین )IEN(   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸۹آ/، ۳۸۵ ، T، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آدرسهای طلایی اینترنت ۲۰۰۲ [ (Internet Golden Address 2002) منبع الکترونیکی ]
یارا   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۴آ/، ۴۲۰۱ ، Z، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
فلش ۵ = [ Learning Flash 5 منبع الکترونیکی ]
تهران آپادانا : هاریزون   ، ۲۰۰۲=۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸ف‌ /، ۸۹۷/۷ ، TR ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک