کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار ب‍س‍ک‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
دی‍اب‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا ۰
م‍رگ‌ ن‍اگ‍ه‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ س‍ق‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۶۵-
ه‍وگ‍ل‍وم‌، پ‍د
ن‍ظر زاده‌ اوغ‍از ، اح‍س‍ان‌
م‍وس‍وی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۶۶-
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، رض‍ا
 
ناشر:
خ‍اطره‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران دیابتی از نوع II
امین زاده ، رضا ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ت‌۸ال‍ف‌ /،ال‍ف‌ /۷۱،ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرگ ناگهانی
هوگلوم ، پد ؛  مشهد خاطره   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۵۰‬,‭‌م۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
عباسیان سقی ، صادق ، ۱۳۶۵- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲۵‌م۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای یادگیری حرکتی ، مفاهیم و کاربردها ( ریچارد ای .مگیل )
موسوی ، خلیل ، ۱۳۶۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۸‌م۳۸۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آسیب شناسی ورزشی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۶۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای یادگیری حرکتی واجرا ازاصول تاتمرین ( ریچارد ای .اشمیت )
موسوی ، خلیل ، ۱۳۶۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۸‌م۳۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم راهنمای هوشمند پارکینگ با قابلیت مانیتورینگ
نظر زاده اوغاز ، احسان ؛  دانشگاه امام رضا مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: [۱۳۹۲ ]،۹س‌۶ن‌ /،ک‌ /۴۹۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک