کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - خ‍ارج‍ی‍ان‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ - آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -- آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍ش‍ور، ه‍وش‍ن‍گ‌، ۱۳۱۴-
اس‍ل‍ی‍د، ک‍ارول‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۲۹۹-
ام‍ی‍ن‍ی‌ ، ک‍اظم‌
ح‍ی‍ات‍ی‌، زه‍ی‍ر
خ‍ی‍ش‍ون‍د، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۰-
اش‍ل‍ی‌
آوی‍ارد، ه‍ل‍ن‌
ه‍ی‍ت‍ن‌ ، ج‍ان‌ ب‍رای‍ان‌
ری‍چ‍اردز، ای‍ان‌
م‍وس‍ی‌ پ‍ور، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍اح‍وزی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۴-
وح‍ی‍دی‌ ، ج‍واد
ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، س‍ی‍روس‌
ح‍ری‌ ،ع‍ب‍اس‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
واع‍ظی‌ ک‍اخ‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ق‍ل‍م‌ آش‍ن‍ا
آگ‍اه‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور،
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رن‍دی‍ز
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ف‍اراب‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ن‍ور
ص‍ادق‌ ن‍ی‍ا
اب‍ت‍دا
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مطالب خود را بطور موفقیت آمیز بیان کنیم ؟
ریچاردز، ایان ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۱۸‬,‭ر ۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ،عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه عمومی کشور،   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مستند سازی (شیوه ارائه مطالب علمی و فنی )
وحیدی ، جواد ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۱‬,‭آ۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سبک و شیوه مقاله های تحقیقی ، گزارش ها و پایان نامه ها
اسلید، کارول ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۵۶‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی ارائه ی مطالب علمی ، فنی و... و مستندسازی
صادقی ،ایرج ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ص۲۱‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش گزارشهای علمی و فنی
علیدوستی ، سیروس ؛  تهران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ع۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نویسی : نگارش و ویرایش و پژوهش : با تجدیدنظری فراگیر در زمینه های نشانه گذاری ، شیوه خط فارسی و...
ماحوزی ، مهدی ، ۱۳۱۴- ؛  تهران قلم آشنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل مکاتبات بازرگانی Commercial correspondence
اشلی ؛  تهران ابتدا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگارش مقاله ،گزارش و سایر انتشارات علمی :از انتخاب موضوع تا چاپ سپاری
حیاتی ، زهیر ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۸۶‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش و پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
خیشوند، علی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران صادق نیا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌خ۹۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در نگارش های علمی و پایان نامه
واعظی کاخکی ، محمدرضا ؛  مشهد نشر مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭و۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزارش نویسی
امینی ، کاظم ؛  تهران نشر نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۷۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگارش پژوهشنامه های تحصیلی
دانشور، هوشنگ ، ۱۳۱۴- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭د۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگارش علمی : راهنمای تدوین و نگارش مقاله ، پایان نامه ، رساله و گزارش پژوهش
موسی پور، نعمت الله ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۸‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آزمون نویسی زبان انگلیسی
هیتن ، جان برایان ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭‍ه۹آ۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح و پایان نامه نویسی
میرزائی ، خلیل ، ۱۳۴۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌م۹۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم ؟
آویارد، هلن ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۰‬,‭آ۸‌چ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
سمیعی ، احمد، ۱۲۹۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌س۸آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ، ۱۳۱۵- ؛  تهران نهاد کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2