کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ی‌ م‍دارس‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا- خ‍ودک‍اری‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا-ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - خ‍دم‍ات‌ ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ال‍س‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و ن‍وس‍وادان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍اص‌ - م‍واد غ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍الاچ‍ر، ک‍ات‍ری‍ن‌
ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌ ،طی‍ب‍ه‌
ک‍ورال‌، ش‍ی‍لا
ف‍وت‍رگ‍ی‍ل‌ ، ری‍چ‍ارد
ک‍راف‍ورد ، ج‍ان‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،زه‍ره‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ، م‍وس‍ی‌
ام‍ان‍ی‌، غ‍ف‍ور
م‍زی‍ن‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
آرم‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ع‍م‍ار،ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌
ه‍ارب‍ور، راب‍ی‍ن‌ ت‍ی‌.
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌ ، رک‍ن‌ ال‍دی‍ن‌
ف‍ت‍اح‍ی‌ ،رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍دائ‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍ات‍ل‍ر ، پ‍ی‍رس‌
دی‍گ‍ان‌ ،م‍اری‍ل‍ی‍ن‌
ب‍رات‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍راز
ق‍و
م‍ول‍ف‌
ک‍ت‍اب‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ;س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دب‍ی‍زش‌ ;چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌،م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ح‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه و کتابداری
مزینانی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتال
آرمز، ویلیام ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭آ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آماده سازی منابع اطلاعاتی
شهمیرزادی ،طیبه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸/۵‬,‭‌ش۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابخانه ای و اطلاعاتی
کورال ، شیلا ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خودکارسازی کتابخانه ها
هاربور، رابین تی . ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر در کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی
گالاچر، کاترین ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌گ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی پیرامون کتابخانه های مجالس دنیا
فدائی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای رایانه ای یکپارچه کتابخانه
فتاحی ،رحمت الله ؛  تهران انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ;سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ف۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آینده دیجیتالی کتابخانه ها
دیگان ،ماریلین ؛  تهران دبیزش ;چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭د۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی
براتی علویجه ، حسینعلی ؛  اصفهان مولف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه کتابخانه های ایران و کتابخانه های عمومی
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۴۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر کتابداری
مختاری معمار،حسین ؛  تهران قو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۳د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
کرافورد ، جان ؛  تهران مرکحز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقش فهرست در نظام کنترل کتابخانه ای
امانی ، غفور ؛  اردبیل تراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایجاد و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی
مجیدی ، موسی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های نظری علم کتابداری
باتلر ، پیرس ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ب۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم : خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه ها
کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه ها( چهارمین : ۱۹۹۷م =۱۳۷۶:سان دیگو ،کالیفرنیا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۳‬,‭‌ک۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مواد غیر کتابی در کتابخانه ها
فوترگیل ، ریچارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۸‬,‭‌م۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مواد وخدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد
میرحسینی ،زهره ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶/۴۵‬,‭‌م۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7