کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ ه‍ا -- طراح‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ن‍وآوری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌ ( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وب‍گ‍اه‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
ج‍ان‍س‍ون‌، پ‍گ‍ی‌، ۱۹۴۸ - م‌
ای‍ج‍ی‌، ج‍ی‍م‌، ۱۹۵۲ - م‌
ام‍رای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۵-
لاوس‍ی‌، ای‍ان‌
اوان‍ز، ادوارد،
چ‍ودری‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، رح‍ی‍م‌، ۱۳۵۳-
ق‍اض‍ی‌ م‍ی‍رس‍ع‍ی‍د، س‍ی‍دج‍واد، ۱۳۳۲-
ک‍ف‍اش‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍اه‍اپ‍ات‍را، ب‍ی‍وش‍ک‍ان‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌
ب‍ل‍ک‌، ک‍رس‍ت‍ن‌
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اش‍م‍ن‌ ،ج‍ان‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۵-
س‍ی‍ن‍گ‌، م‍وه‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۵-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار: اس‍اطی‍ر پ‍ارس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
م‍رن‍دی‍ز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
چ‍اپ‍ار: دب‍ی‍زش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ای‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ .ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، ادوارد، ؛  مشهد آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی (نظریه و عمل )
سینگ ، موهیندر، ۱۹۳۵- ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی مقابله با حوادث در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
اشمن ،جان ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه قابل استفاده برای : کلیه کتابداران ، ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی
بلک ، کرستن ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتری کردن کتابخانه
لاوسی ، ایان ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر در کتابخانه ها، چالشهای سده ۲۱
کفاشان ، مجتبی ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها
ماهاپاترا، بیوشکانتی ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۲‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
چودری ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه
جانسون ، پگی ، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از اطلاعات تا دانش : چالش ها و رهیافت ها
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۲۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
شهبازی ، رحیم ، ۱۳۵۳- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی
امرایی ، مرتضی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۷۶‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن فراهم آوری : مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم
ایجی ، جیم ، ۱۹۵۲ - م ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی وب گاه برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
حسن زاده ، محمد، ۱۳۴۵- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۲‌ح۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[ان . اف . سی .] NFC و RFID [ آر. اف . آی . دی .] فناوریهای مدرن در کتابخانه ها و مراکز اطلاعات
قاضی میرسعید، سیدجواد، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابدار کارآفرین : مباحثی در پویایی تجارت خصوصی درجهت ارایه خدمات حرفه ای
تهران چاپار: اساطیر پارسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک