کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- اث‍رن‍وآوری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- خ‍ودک‍اری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ ه‍ا -- طراح‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ن‍وآوری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌ ( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وب‍گ‍اه‌ه‍ا -- طراح‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وب‍گ‍اه‌ه‍ا -- طراح‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
ج‍ان‍س‍ون‌، پ‍گ‍ی‌، ۱۹۴۸ - م‌
ای‍ج‍ی‌، ج‍ی‍م‌، ۱۹۵۲ - م‌
ام‍رای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۵-
لاوس‍ی‌، ای‍ان‌
اوان‍ز، ادوارد،
چ‍ودری‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، رح‍ی‍م‌، ۱۳۵۳-
ک‍ف‍اش‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
خ‍اص‍ه‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۶۰-
م‍اه‍اپ‍ات‍را، ب‍ی‍وش‍ک‍ان‍ت‍ی‌
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌
ب‍ل‍ک‌، ک‍رس‍ت‍ن‌
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اش‍م‍ن‌ ،ج‍ان‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۵-
ن‍اپ‍ل‍ی‍ان‌، ک‍ام‍ران‌، ۱۳۵۷-
س‍ی‍ن‍گ‌، م‍وه‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۵-
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ج‍ه‍ان‌ ج‍ام‌ ج‍م‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
م‍رن‍دی‍ز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
چ‍اپ‍ار: دب‍ی‍زش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ای‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ .ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه :مدیریت و توسعه فرهنگی ( مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، ادوارد، ؛  مشهد آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی ( نظریه و عمل )
سینگ ، موهیندر، ۱۹۳۵- ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی مقابله با حوادث در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
اشمن ،جان ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه قابل استفاده برای : کلیه کتابداران ، ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی
بلک ، کرستن ؛  تهران دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتری کردن کتابخانه
لاوسی ، ایان ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر در کتابخانه ها، چالشهای سده ۲۱
کفاشان ، مجتبی ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در کتابخانه ها
ماهاپاترا، بیوشکانتی ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۲‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهایی برای کتابخانه های مدرن
چودری ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭آ۵‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه
جانسون ، پگی ، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ج۲‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از اطلاعات تا دانش :چالش ها و رهیافت ها
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۲۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
شهبازی ، رحیم ، ۱۳۵۳- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ش۹ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی
امرایی ، مرتضی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۷۶‌م۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جهانی شدن فراهم آوری :مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیست و یکم
ایجی ، جیم ، ۱۹۵۲ - م ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی وب گاه برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
حسن زاده ، محمد، ۱۳۴۵- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۲‌ح۵‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ( رشته علم اطلاعات و دانش شناسی )
خاصه ، علی اکبر، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : 22485298 / 22485292 ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۵/۶۷۴/و۲،‌خ۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دانشگاهی و محیطهای یادگیری دیجیتال
همدان bتلفن ناشر : ۰۸۱۱۲۵۲۲۷۹۹،آدرس ناشر :همدان بلوار خواجه رشید مقابل اداره گذرنامه کوچه رضوی نبش نیلوفر پلاک 3a سپهر دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵،/د۲،‌ک۲۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ITIL
ناپلیان ، کامران ، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۲۶۶۳۴،آدرس ناشر :تهران - خ جنت آباد شمالی - شهرک مبعث - کوچه شهید محسنی بعد- پ - 13 طبقه اول جهان جام جم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ن۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2