کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ار، آل‍ی‍س‌ ه‍ری‍س‍ن‌
م‍ال‍ی‌، ای‍ان‌
خ‍دی‍وی‌، ش‍ه‍ن‍از،
ن‍ی‍ل‍ی‌، ت‍رزا
 
ناشر:
واژه‌پ‍رداز
چ‍اپ‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
دب‍ی‍زش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش مهارتهای اطلاع یابی
مالی ، ایان ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقیقی
خدیوی ، شهناز، ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌خ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده
بار، آلیس هریسن ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌ب۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنجش سواد اطلاعاتی با استفاده از ابزارها و تکالیف استاندارد
نیلی ، ترزا ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭‌ن۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک