کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍رت‍ک‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ت‍ی‌ .س‍ی‌ .پ‍ی‌/آی‌ .پ‍ی‌( پ‍روت‍ک‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌گ‍را
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌ - طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- آزم‍ای‍ش‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍و، ۱۹۶۷ - م‌
ه‍ورن‌، دل‍ت‍ون‌ ت‍ی‍م‍وت‍ی‌، ۱۹۵۴ - م‌
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ن‍ج‍ر، گ‍اری‌، ۱۹۵۰-
گ‍راس‍ال‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ک‍س‍د، ج‍و، ۱۹۵۸ - م‌
ه‍ارپ‍ر، گ‍وی‍ن‌
 
ناشر:
چ‍رت‍ک‍ه‌
چ‍رت‍ک‍ه‌: ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
چ‍رت‍ک‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ASP.NET [ا. اس . پی . نت ]
مارتین ، جو، ۱۹۶۷ - م ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ص۷‌م۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی TCP/IP[تی . سی . پی /آی . پی ]
کسد، جو، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ک۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object-oriented programming [آبجکت - اورینتد پروگرامینگ ]
انتسمینجر، گاری ، ۱۹۵۰- ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭V-QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی UML 2.0 [یو. ام . ال . ۲ ] به انضمام تمرین جامع و گام به گام برای نشان دادن چگونگی به کارگیری UML در پروژه های واقعی
گراسال ، پاتریک ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
[سیصد و ده ] ۳۱۰ مدار: راه حل هایی خلاقانه برای همه عرصه های الکترونیک
تهران چرتکه : نگین دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[سیصد و ده ] ۳۱۰ مدار: راه حل هایی خلاقانه برای همه عرصه های الکترونیک [منبع الکترونیکی ]
تهران چرتکه : نگین دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹،۹ س‌/، ۷۸۷۰ ، KT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
۵۰[ پنجاه ] پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی
هارپر، گوین ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‍ه۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول کار و روش های آزمایش قطعات و مدارهای الکترونیکی
هورن ، دلتون تیموتی ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک