کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : واژه‌پ‍رداز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اج‍داد ن‍ی‍اک‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍ال‍ی‌، ای‍ان‌
 
ناشر:
واژه‌پ‍رداز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش مهارتهای اطلاع یابی
مالی ، ایان ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر مالیه عمومی
حسینی اجداد نیاکی ، جلیل ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک