کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‌ن‍وی‍س‍ی‌
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍راج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
ص‍ح‍اف‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ و م‍واد خ‍وان‍دن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍ن‍ری‌ ک‍ام‍ی‍ن‍گ‍ز
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ، اح‍م‍د
ری‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍ازم‌، پ‍روی‍ز
اس‍ت‍ی‍گ‍ر، رال‍ف‌
ری‍ب‍ره‍ول‍ت‌
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۲۶-
ع‍ب‍ادی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ی‍ن‍گ‌، م‍وه‍ی‍ن‍در، ۱۹۳۵-
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش علمی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
عازم ، پرویز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صحافی آسان : اصول صحافی به زبان ساده در قالب کلمات و تصاویر
ریبرهولت ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۱‬,‭ر۹‌ص۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کتابداری ، یا، چگونه یک کتابخانه کوچک بسازیم ؟
سلطانی ، شیفته ؛  تهران دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، نشر کتابخانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭‌س۷۶‌خ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های مطالعه
استیگر، رالف ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع رسانی (نظریه و عمل )
سینگ ، موهیندر، ۱۹۳۵- ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آفت ها و آسیب های مواد کتابخانه
نیکنام ، مهرداد، ۱۳۲۶- ؛  [تهران ] هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌ن۹آ۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی اسلامی
شعبانی ، احمد ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و سرنوشت کتابخانه باستانی اسکندریه
عبادی ، مصطفی ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۲/۵‬,‭‌ع۲ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه آموزشگاهی : راهنمایی برای علم - کتابدار
ری ، کالین ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه ، نشر کتابخانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه نظامها و خدمات کتابخانه های عمومی
کمبل ، هنری کامینگز ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیین گزارش نویسی
حری ، عباس ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ح۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک