کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ زب‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ع‍ل‍ولان‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -- ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ک‍ت‍اب‍داران‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -اص‍طلاح‌ ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌
وب‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دان‍س‍ی‌، م‍ارس‍ل‌
ن‍ظری‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۵-
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د
ت‍ل‍وال‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آری‍ج‍ان‌
ب‍ه‍ن‍ام‌، ای‍وب‌، ۱۳۴۴-
زن‍دی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۳۴-
ش‍ری‍ف‌ م‍ق‍دم‌، ه‍ادی‌، ۱۳۳۵-
ن‍ام‍داری‍ان‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۶۴-
ک‍ال‍وه‌، ل‍وئ‍ی‌ ژان‌
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ک‍ر، ج‍ی‍ن‌
ب‍رات‍ی‌ ع‍ل‍وی‍ج‍ه‌ ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار: ن‍ش‍ر آن‍ی‍س‍ه‌ ن‍م‍ا
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍ام‌ ع‍ل‍وی‌: ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‌ ن‍ش‍ر: چ‍اپ‍ار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌:ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار:چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی :آموزش بزرگسالان و نوسوادان
غفاری ، سعید ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم نوین اطلاع رسانی
گیلوری ، عباس ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌گ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان مخفی چیست ؟
کالوه ، لوئی ژان ؛  تهران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران : نشر چاپار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۳۷۳۱‬,‭‌ک۲ز۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال
سکر، جین ؛  تهران نشر کتابدار:چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۶۰‬,‭‌س۷‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه
براتی علویجه ، حسینعلی ؛  اصفهان پیام علوی : نشر چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کتابخانه
براتی علویجه ، حسینعلی ؛  اصفهان پیام علوی : نشر چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ب۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی رسانه ها
دانسی ، مارسل ؛  تهران چاپار: نشر آنیسه نما   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌ن۵د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروژه های فنی و عمرانی
نظری ، مریم ، ۱۳۵۵- ؛  تهران نشر چاپار: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ن۶‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظام های بازیابی اطلاعات متنی
تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ن۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر وب سنجی :شیوه های مطالعه کمی وب برای علوم اجتماعی
تلوال ، مایکل آریجان ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭‌ت۸‌م۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد ساختمان و تجهیزات کتابخانه :با محوریت معلولین
زندیان ، فاطمه ، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۹۲‬,‭‌م۶ز۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابداران دانشگاهی ایران
شریف مقدم ، هادی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۰‬,‭آ۴۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جستارهای بازیابی اطلاعات بین - زبانی
تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۷/۵‬,‭‌ج۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه نرم افزار هیست سایت (HistCite) ابزار مدیریت استناد
تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۱‬,‭د۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نخستین ها در علوم کتابداری و اطلاع رسانی : نگاهی به اولین تحولات کتاب ، کتابداری ، کتابخانه ، فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ایران و جهان
بهنام ، ایوب ، ۱۳۴۴- ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭آ۳‌ب۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شاخص های عملکرد کتابخانه ها
تهران نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر: چاپار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ش۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آینده نگاری علم و فناوری و اثرات آن در سیاستگذاری
نامداریان ، لیلا، ۱۳۶۴- ؛  تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران :نشر چاپار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک