کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱-
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانکهای اطلاعاتی جهان
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، مرکز اطلاعات علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، شامل اصطلاحات رایج در ادبیات علوم ، تحقیقات ، تکنولوژی و توسعه ، معرفی سازمانها
مهدوی ، محمدنقی ، ۱۳۳۱- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک