کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍ل‍گ‍و آم‍ری‍ک‍ن‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍واع‍د
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ن‍ام‍ه‍ای‌ اش‍خ‍اص‌( ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌)
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌
ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍وام‍ری‍ک‍ن‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
پ‍ی‍رس‍ی‌، اس‍ت‍ر ج‌.
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
ام‍ان‍ی‌، غ‍ف‍ور
م‍دی‍ر ام‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
ع‍ص‍اره‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۲۸-
ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی‌، م‍ان‍دان‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌ ، پ‍وری‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ،م‍وس‍ی‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، م‍ری‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ت‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار: ان‍ت‍ش‍ارت‌ ی‍اد ع‍ل‍ی‍رض‍ا
چ‍اپ‍ار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
دب‍ی‍زش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم ساده فهرست نویسی : دفتر راهنما برای سازمان کتابها و سایر مواد کتابخانه مدارس و کتابخانه ها عمومی کوچک
پیرسی ، استر ج . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌پ۹‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فهرستنویسی انگلو - امریکن
مشهد آستان قدس .معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی و قدم به قدم فهرستنویسی و رده بندی کتاب های فارسی براساس قواعد فهرستنویسی انگلو - آمریکن
عصاره ، فریده ، ۱۳۲۸- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ع۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس می ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳/۵‬,‭‌چ۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
مولوی ، فرشته ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ن۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ص۴د۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش فهرست در نظام کنترل کتابخانه ای
امانی ، غفور ؛  اردبیل تراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی کتابهای لاتین به فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آماده سازی و تنظیم مواد (۱)(فهرستنویسی )(رشته کتابداری )
مجیدی ،موسی ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌ه۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی منابع اینترنتی
تهران دبیزش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ن۲‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو- امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴/۱۵‬,‭آ۵۶‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه قواعد فهرستنویسی
صدیق بهزادی ، ماندانا ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ص۴د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فهرست نویسی توصیفی
مورتیمر، مری ؛  تهران چاپار: انتشارت یاد علیرضا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴/۱۵‬,‭آ۵۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرست نویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲۴‬,‭‌ف۸۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بهره گیری از ابزارهای فهرست نویسی موضوعی ، رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی
مدیر امانی ، پروانه ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌م۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2