کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور - ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍وق‍وف‍ه‌ه‍ا
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
چ‍پ‍م‍ن‌، ل‍ی‍ز
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
س‍اع‍ات‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب منابع اطلاعاتی ( کتاب ، پایگاه اطلاعاتی ، مجله و... )
محسنی ، حمید ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی و فراهم آوری در کتابخانه ها
دیانی ، محمدحسین ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز   ، ۱۳۸۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک
محسنی ، حمید، ۱۳۴۴- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خرید کتاب برای کتابخانه
چپمن ، لیز ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌چ۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وقف و ساختار کتابخانه های اسلامی
ساعاتی ، یحیی محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سفارش و خدمات تحویل مدرک ( مجموعه سازی ۱( ) رشته کتابداری )
محسنی ، حمید، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خرید ائتلافی منابع علمی
علی بیگ ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷/۱۵‬,‭‌ع۷۶‌خ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
.مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک
محسنی ، حمید، ۱۳۴۴- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک