کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- ن‍ظام‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
ک‍ت‍اب‍داری‌
وب‌ -- س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و ن‍وس‍وادان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ائ‍ولا
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰-
ح‍اج‍ی‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۲-
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ج‍دی‌، زه‍را
پ‍ائ‍و، م‍ی‍ران‍دال‍ی‌
ت‍ه‍وری‌، زه‍را
ن‍ب‍وی‌، ف‍اطم‍ه‌( خ‍وش‌ طی‍ن‍ت‌)
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌، دب‍را وی‍ل‍ک‍اک‍س‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
چ‍اپ‍ار: ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
دب‍ی‍زش‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و سوادآموزی
جانسون ، دبرا ویلکاکس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶/۴۵‬,‭‌ج۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم بازیابی اطلاعات
پائو، میراندالی ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ، جنبه های نظری و کاربردی آن ( در کتابخانه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی )
تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشریه های ادواری :جنبه های نظری و کاربردی گزینش ، فراهم آوری ، سازماندهی و ارائه خدمات ادواری ها( چاپی و الکترونیکی )
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی ( واژگان دانش ورزی و دانش رسانی )...انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رهنمودهایی برای کتابخانه های عمومی
مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ف۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی :اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست های رایانه ای :کاربرد و توسعه
همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران ( ۱۳۷۸ :مشهد) ؛  مشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد)؛ تهران وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۳۵‬,‭‌ف۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه دیجیتالی
نبوی ، فاطمه ( خوش طینت ) ؛  مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌ن۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه پایه کتابداری ، اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ( ویژه دانشجویان کارشناسی و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد)
تهوری ، زهرا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ت۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نشریه های ادواری
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵‌ف۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وب سایتهای کتابخانه ای تولید مجموعه ها و سرویس های آن لاین
ویلسون ، پائولا ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷۵‬,‭و۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی روش پژوهش
مجدی ، زهرا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۴۰۵‬,‭‌ت۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای :راهنمای برگزاری یک همایش موفق
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۶‬,‭‌ف۲‌م۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی ( واژگان دانش ورزی و دانش رسانی )شامل واژگان کتابداری ، اطلاع رسانی ...انگلیسی - فارسی - فارسی - انگلیسی
هاشمی ، ابوالفضل ، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶/۲‬,‭‍ه۲و۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
از اطلاعات تا دانش :چالش ها و رهیافت ها
فتاحی ، رحمت الله ، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف۲۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران
حاجی زین العابدینی ، محسن ، ۱۳۵۲- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹۳‬,‭‌ب۴‌ح۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2