کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ -- ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍واد آرش‍ی‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ی‍لارد،اس‍ک‍ات‌
ام‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ر، ۱۳۴۶-
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
دل‍ق‍ن‍دی‌، ف‍ائ‍زه‌، ۱۳۵۹-
ق‍اض‍ی‌ زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
چ‍اپ‍ار
ان‍دی‍ش‍ه‌ دان‍ش‌
دب‍ی‍زش‌:چ‍اپ‍ار
دب‍ی‍زش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
چ‍اپ‍ار: دب‍ی‍زش‌
دب‍ی‍زش‌: چ‍اپ‍ار
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : آموزش بزرگسالان و نوسوادان
غفاری ، سعید ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان " به همراه با کتابشناسی کتابهای مناسب "
غفاری ، سعید ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مواد آرشیوی : توصیف ، فهرستنویسی ، رده بندی
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭‌غ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون ورودی دکترا(ph.D) علوم کتابداری واطلاع رسانی ویژه آزمون های ورودی ...
قاضی زاده ، حمید ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش : چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام های اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط
علیجانی ، رحیم ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹‬,‭‌ع۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گامی در سوادآموزی
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش :چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۲۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌غ۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر پیایندها و نشریه های ادواری
میلارد،اسکات ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان
غفاری ، سعید ؛  همدان سپهر دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایان
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران چاپار: دبیزش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ن۲،‌غ۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی حقوق مولف ( حقوق مالکیت معنوی ، مالکیت فکری ، مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، کپی رایت ، حق اختراع ) بهمراه چکیده کتابها، مقالات ...
امانی ، عبدالباقر، ۱۳۴۶- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع چندرسانه ای
محمودی ، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران اندیشه دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌م۳‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مدیریت پیایندها و نشریات ادواری ( علم اطلاعات و دانش شناسی )
دلقندی ، فائزه ، ۱۳۵۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۲‬,‭‌ن۵د۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک