کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ارآم‍وزی‌( ک‍ت‍اب‌داری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ک‍ت‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ری‍اح‍ی‌ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌، ۱۳۳۵-
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌،۱۳۵۵-
ب‍راون‌، ک‍ارول‌
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌، ۱۳۳۵-
گ‍ی‍س‍ک‌، ج‍و آن‌
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی کتابداری (فارسی - انگلیسی )
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭ر۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول عملی مدیریت کتابخانه
گیسک ، جو آن ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۲‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی رویکردها، رویه ها و کاربردها: مجموعه مقالات همایش دانشگاه تربیت معلم ۱۲ اسفند۸۸
همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی رویکردها، رویه ها و کاربردها(۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸‌پ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
ریاحی نیا، نصرت ،۱۳۵۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭ر۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فضای داخلی کتابخانه
براون ، کارول ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۵‬,‭‌ب۴ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کارآموزی در کتابداری و اطلاع رسانی
ریاحی نیا، نصرت ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۲/۴‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ، نظریه ها و کاربرد کتابدرمانی
ریاحی نیا، نصرت ، ۱۳۳۵- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ک۲ر۹۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات تهران - دانشگاه خوارزمی ۷ آبان ۱۳۹۳
همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات ( نخستین :۱۳۹۳ : تهران ) ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات
تهران چاپار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک