کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -- آم‍وزش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ال‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ - خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ،م‍ن‍طق‍ه‌ - آم‍وزش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا-م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍ش‍ن‌ ک‍وم‍ار، ۱۹۳۳-
درب‍ی‍گ‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍اردان‌ ن‍ش‍اطی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ال‍ی‌، ای‍ان‌
آش‍ور ،م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌ ج‍م‍ی‍ل‌
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
اب‍رام‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اش‍م‍ن‌ ،ج‍ان‌
گ‍وپ‍ال‌ ، ک‍ری‍ش‍ان‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
اب‍وت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ح‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌
ن‍ی‍ازی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
واژه‌پ‍رداز
چ‍اپ‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
دب‍ی‍زش‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍ش‍ر چ‍اپ‍ار
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش مهارتهای اطلاع یابی
مالی ، ایان ؛  تهران واژه پرداز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱/۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی
مهدوی ، محمدنقی ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‌م۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نظام ها و فرایند ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نمایه مقالات کتابداری و اطلاع رسانی
نیازی ، سیمین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ن۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی
کریشن کومار، ۱۹۳۳- ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۷‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد کتابداری
کاردان نشاطی ، محمد ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
ابوت ، کریستین ؛  تهران مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم نوین اطلاع رسانی
گیلوری ، عباس ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر چاپار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭‌گ۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۳۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چالش های حقوقی ، اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه ای
دربیگی ، بابک ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴‬,‭د۴‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از دانش شناسی ( علوم کتابداری و دانش رسانی )
ابرامی ، هوشنگ ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی
همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ( پنجمین :۱۳۷۹ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه ای برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ، جنبه های نظری و کاربردی آن (در کتابخانه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی )
تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در کشورهای عربی خلیج فارس
آشور ،محمد صالح جمیل ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۵‬,‭‌خ۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دیجیتالی در عصر اطلاع رسانی الکترونیکی
گوپال ، کریشان ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌گ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی مقابله با حوادث در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
اشمن ،جان ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9