کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌
آرش‍ی‍و
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌( خ‍ال‍ق‍ی‌)
ح‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ی‍ن‍ان‌، اس‍ت‍لا
ح‍اج‍ب‍ی‌، راب‍ع‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ی‍ن‍گ‍م‍ا، ب‍روس‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۱-
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌، ل‍ی‍لا( گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍اپ‍ار
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دب‍ی‍زش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌: ن‍اص‍ر آص‍ف‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
چ‍رت‍ک‍ه‌
ع‍ب‍ادی‌ف‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای نو در اطلاع رسانی :گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ۸ - ۶ دسامبر۱۹۹۴ ، لندن
کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( هجدهمین :۱۹۹۴ : لندن ) ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از اطلاعات و ارتباطات
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭آ۴‌ش۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاع رسانی : نگرش ها و پژوهش ها
حری ، عباس ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ح۴‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بزرگراههای اطلاعاتی
محمدی ، مجید ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌م۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه : مدیریت و توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات )
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، گروه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تعاونی ، شیرین ( خالقی ) ؛  تهران شیرین تعاونی : ناصر آصفی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در انگلستان ، آمریکا، هند و ایران : بررسی تطبیقی
مرتضائی ، لیلا( گنجیان ) ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹/۸‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭و۹‌س۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اطلاعات : راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات
کینگما، بروس ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸/۳‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی : ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭د۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات علوم کتابداری و اطلاع رسانی
حاجبی ، رابعه ؛  تهران عبادی فر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ح۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
سلطانی ، پوری ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌س۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی (واژگان دانش ورزی و دانش رسانی )... انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده کتابداری و اطلاع رسانی
کینان ، استلا ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مرجع شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های چهارگزینه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی ویژه آزمون های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد
اشرفی ریزی ، حسن ، ۱۳۵۱- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۵۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3