کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرش‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ - آرش‍ی‍و - م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍واد آرش‍ی‍وی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آرش‍ی‍و - م‍دی‍ری‍ت‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -- آرش‍ی‍و -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ - آرش‍ی‍و
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا، م‍وزه‌ ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ - آرش‍ی‍و
آرش‍ی‍و
آرش‍ی‍و - ن‍رم‌ اف‍زاره‍ا
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -- آرش‍ی‍و
آرش‍ی‍و - م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آرش‍ی‍و -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ -- رق‍م‍ی‌ ک‍ردن‌
آرش‍ی‍و - ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ا، م‍وس‍س‍ه‌ ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۱-
ک‍وک‍ب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۰-
گ‍وپ‍ت‍ا
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌،۱۳۲۱-
م‍ل‍ی‍ح‌، س‍ع‍ی‍د
غ‍ف‍اری‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ه‍ری‍س‍ون‌، ه‍ل‍ن‌ پ‍ی‌
پ‍درس‍ن‌، آن‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ول‍و، آن‍ا
ادم‍ون‍دس‍ون‌، ری‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دب‍ی‍زش‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ک‍ت‍اب‍دار:س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍رم‍دی‌
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌،م‍وزه‌ ه‍او م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد
پدرسن ، آن ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌پ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری - شنیداری
مرادی ، نورالله ، ۱۳۲۱- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی عوامل مخرب اسناد و روشهای حفاظت و درمان آن (مجموعه مقالات )
سازمان اسناد ملی ایران . مدیریت آماده سازی و مرمت اسناد ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌س۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوهای دیداری - شنیداری
ملیح ، سعید ؛  تهران سرمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده عکس های تاریخی موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی : رجال
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی ؛  مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۴۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و اصول آرشیوداری دیداری شنیداری
ادموندسون ، ری ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختار مواد آرشیوی : توصیف ، فهرستنویسی ، رده بندی
غفاری ، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭‌غ۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوداری دیداری - شنیداری
مرادی ، نورالله ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شورای جهانی آرشیو: شاخه جنوب و غرب آسیا " سواربیکا "
عزیزی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ع۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت یادنامه ها (آرشیو)
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوهای دیداری شنیداری
هریسون ، هلن پی ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترمیم و نگهداری اسناد و مواد کاغذی
گوپتا ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، کتابخانه مرکزی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌گ۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیوی ( آرشیو برای همه )
همایش ملی آرشیوی ایران ( نخستین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‍ه۸‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آرشیو کتابخانه و موزه ، وجوه اشتراک و افتراق :مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی ، دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س )- ۱۹ و ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۶
همایش سراسری انجمن علمی ، دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا ( هشتمین : ۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‍ه۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران
سازمان کتابخانه ها،موزه هاو مرکز اسناد آستان قدس رضوی .اداره اسناد ؛  مشهد سازمان کتابخانه ،موزه هاو مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۴۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۴۷۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های نخستین همایش ملی آرشیوی . ( آرشیو برای همه )
همایش ملی آرشیوی ایران ( نخستین :۱۳۸۸ : تهران ) ؛  تهران کتابدار:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‍ه۸‌م۳‬,‭ب‌۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مفاهیم ، استانداردها و نرم افزارهای آرشیوی
کوکبی ، مرتضی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳‬,‭‌پ۴‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رقومی سازی اسناد و مدارک : مدیریت فرایندها
بولو، آنا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱/۳‬,‭ر۷‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2