کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌( ف‍ق‍ه‌)
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌)
اوراق‌ ب‍ه‍ادار( ف‍ق‍ه‌)
م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ی‍اران‍ه‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ --ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
 
پدیدآور:
چ‍اپ‍را، م‍ح‍م‍دع‍م‍ر
اق‍ب‍ال‌، م‍ن‍ور، ۱۹۵۰ - م‌
ج‍ول‍ی‍د، م‍ح‍م‍ود
ع‍ی‍وض‌ ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ل‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌س‍ی‍د
س‍وی‍ل‍م‌، س‍ام‍ی‌
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۷-
ن‍وراح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۴۳-
ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
اق‍ب‍ال‌، م‍ن‍ور، ۱۹۵۰ - م‌
اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌ گ‍ی‍وی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
چ‍اپ‍را، م‍ح‍م‍د ع‍م‍ر، ۱۹۳۳ - م‌
م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ال‍ل‍ه‌، م‍ه‍د، ۱۹۶۸ - م‌
ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۳۸ - م‌
ع‍ل‍وی‌ رض‍وی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۶۰-
ع‍ی‍وض‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۹-
ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌،۱۳۵۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌) : س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌): س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌): س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ( ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
مجله فارسی
 
 
و-پیام صادق
تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محصولات بازار سرمایه ی اسلامی
علی ، سلمان سید ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۱۸‬,‭آ۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چالش های پیش روی بانکداری اسلامی
اقبال ، منور، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۳۶۸‬,‭آ۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حاکمیت شرکتی در موسسات مالی اسلامی
چاپرا، محمد عمر، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع ): سازمان بورس و اوراق بهادار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌چ۲‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بدون ربا( چالشها و راهکارها)
علوی رضوی ، یحیی ، ۱۳۶۰- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌ع۷۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فقهی - اقتصادی بانکداری و تامین مالی اسلامی ( مجموعه مقالات و سخنرانیها)
عیوض لو، حسین ، گردآورنده ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌ع۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بانک بدون ربا در اسلام
صدر، محمدباقر ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌ب۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پوشش ریسک در مالی اسلامی
سویلم ، سامی ؛  تهران , تهران دانشگاه امام صادق (ع ) , دانشگاه امام صادق (ع ): [سازمان بورس اوراق بهادار]   ، ۱۳۸۶ , ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۲۴‬,‭آ۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تامین مالی مخارج دولت از دیدگاه اسلام
اقبال ، منور، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۹۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فهم تامین مالی اسلامی :مطالعه بازار اوراق بهادار در چارچوبی اسلامی
عبدالمنان ، محمد، ۱۹۳۸ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع ): سازمان بورس و اوراق بهادار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۸/۶‬,‭‌ف‍لا۸۲‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی
عیوضلو، حسین ،۱۳۳۹- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ع۹۷‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام
جولید، محمود ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ج۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مالی اسلامی
عبیدالله ، محمد ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع ) : سازمان بورس و اوراق بهادار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۳۶۸‬,‭آ۶‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آینده علم اقتصاد( چشم اندازی اسلامی )
چاپرا، محمدعمر ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌چ۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد یارانه
همایش اقتصاد یارانه ( نخستین :۱۳۸۳ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ی۲‌ه۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بازارهای مالی اسلامی " مجموعه مقالات "
صالح آبادی ، علی ،۱۳۵۷- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع ): سازمان بورس اوراق بهادار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۸۷/۴‬,‭‌ص۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تکافل کاربردی و بیمه مدرن : قوانین و اصول کاربردی
معصوم بالله ، مهد، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق ( ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۸/۶‬,‭‌ب۹‌م۶۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی
پیغامی ، عادل ،۱۳۵۲- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد دینی از منظر اندیشمندان اقتصادی مسلمان و مسیحی
نوراحمدی ، محمدجواد،۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۲‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تامین مالی اسلامی
اسمعیلی گیوی ، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ت۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3