کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ری‌ م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍روژه‌ ه‍ا( پ‍ی‌ ۶ وی‌۷
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
رض‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۷-
ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۸-
ع‍رب‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌، ۱۳۳۳-
ت‍وک‍ل‍ی‌، ع‍ن‍ای‍ت‌ ، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کار و زمان ( مهندس کار و مدیریت زمان )
علی احمدی ، علیرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی [ Oracle primavera P6.V7 اوراکل پریماورا پی .۶ . وی .۷]
توکلی ، عنایت ، ۱۳۶۴- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۹آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان در بستر فن آوری
رضوی ، مصطفی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان در سازمان ها سخن از چه دارد؟ :مطالعه و بررسی پیرامون کیفیت و چگونگی مدیریت زمان
عربیان ، رحیم ، ۱۳۳۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۱۴۵-۶۶۹۷۳۱۷۵-۶،آدرس ناشر :تهران . خ . انقلاب . خ . 12 فروردین . خ . لبافی نژاد. پ . 197 موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹،/و۷،‌ع۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک