کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌، ۱۳۷۷ - ۱۲۹۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
چ‍وب‍ک‌، ص‍ادق‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ج‍ازی‌ داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌
ن‍ش‍ر ج‍ام‍ه‌ دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تنگسیر
چوبک ، صادق ؛  تهران نشر جامه دران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روز اول قبر
چوبک ، صادق ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده داستان های صادق چوبک [منبع الکترونیکی ]
چوبک ، صادق ؛  کتابخانه مجازی داستان های فارسی   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ‭PIR، EB‬,‭۸۰۱۲‬,‭و۲۳‌ی۸۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک