کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ ( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- ع‍ق‍ای‍د
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍ن‍م‍ا - ت‍دوی‍ن‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- اص‍ول‌ دی‍ن‌
ق‍رآن‌ -- ام‍ث‍ال‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۵-
ق‍رب‍ان‍ی‌ ،زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
Boardman, Ted
 
ناشر:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش سینما در زندگی و تمدن جدید
قربانی ،زین العابدین ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭V-PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ق۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رمز پیروزی مردان بزرگ
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم نسل جوان   ، [۱۳۴۸]
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۸‬,‭‌ف۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارگاه میکس ۲ [ منبع الکترونیکی ]
مشهد نسل جوان   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۲ک‌/، ۸۹۹ ،RT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ میکروسافت ویندوز ایکس .پی ۲۰۰۴ - ۲۰۰۳] Microsoft Windows XP 2003 - 2004 با امکانات فارسی [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ۹م‌۹۴س‌/ ،۷۶/۷۶، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ] Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۱،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۲،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۳،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۴،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۵،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003[ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۶،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ مجموعه نرم افزاری نسل جوان ۲۰۰۳ ]Best Collection Software Nasle Javan 2003 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [۱۳۸۲؟]
شماره راهنما: ش‌ .۷،۳م‌۴۸ب‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مقدماتی و متوسطه انیمیشن سازی = 3Ds Max 9.Character Studio 4.2 [ منبع الکترونیکی ]
مشهد کامپیوتر نسل جوان   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۲آ/، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اعتقاد ما[منبع الکترونیکی ]
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  [قم ] نسل جوان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP، EB‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مثالهای زیبای قرآن : ( امثال القرآن )
مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۳۰۵- ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۴/۴‬,‭‌م۷‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان
مکارم شیرازی ، ناصر، ۱۳۰۵- ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌م۷‌پ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک