کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطل‍اع‍ات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- اح‍ادی‍ث‌
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
چ‍اوش‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۲-
ش‍اش‍ا، دن‍ی‍س‌ ال‍ی‍وت‌
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌ ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌ ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطل‍اع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌،دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان دانش رایانه : زندگی و نوآوری های پانزده دانشمند علوم رایانه [منبع الکترونیکی ]
شاشا، دنیس الیوت ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲‬,‭آ۲‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای امنیت فناوری اطلاعات [منبع الکترونیکی ]
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T،EB‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت فراگیر:راهبری اینترنت = Internet Governance: A grand collaboration [منبع الکترونیکی ]
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK،EB‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌م۴۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جوامع دانش فناوری اطلاعات برای توسعه پایدار
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، شورای عالی اطلاع رسانی ،دبیرخانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷۲‬,‭‌ت۹‌ج۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اخلاق فناوری اطلاعات در روایات اسلامی
قم دانشگاه قم تهران : شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۱/۵‬,‭‌ت۷۵‌م۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
به دنیای مجازی خوش آمدید
چاوشی ، روح الله ، ۱۳۶۲- ؛  قم دانشگاه قم تهران : شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۱۲‬,‭‌ف‍لا۸۱۵‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک