کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌ -- ۱۳۰۴- ۱۳۵۷
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍اف‍ی‌، س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ، ۱۳۴۳
وی‍دی‍وی‌ رق‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۵۹- ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌، ۱۳۳۵-
ب‍ه‍ن‍س‍ی‌، ع‍ف‍ی‍ف‌،۱۹۲۸ - م‌
اح‍م‍دزاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌،۱۳۴۳-
رام‍ه‍رم‍زی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د،- ۱۳۴۵
چ‍ن‍دل‍ر، دان‍ی‍ل‌
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا
اون‍ز، راس‍ل‌، ۱۹۶۶ - م‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، س‍ارا
ب‍اب‍ائ‍ی‍ان‌ پ‍ور، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ب‍ل‍خ‍اری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
ب‍ش‍ارت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ع‍اف‍ی‌، س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌،ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ناموران معاصر ایران
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭CT‬,‭۱۸۸۶‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پنجاه و هفت سال اسارت
بشارتی ، علی محمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌ب۵‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از زبان شناسی به ادبیات
صفوی ، کورش ، ۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۴۶‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نشانه شناسی
چندلر، دانیل ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۹‬,‭‌چ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سفر به گرای ۲۷۰ درجه
دهقان ، احمد،- ۱۳۴۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۵‬,‭‍ه۷‌س۷‬,‭۱۳۸۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یکشنبه آخر
رامهرمزی ، معصومه ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭ر۱۸۲آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نامه های فهیمه
بابائیان پور، فهیمه ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارمیا
امیرخانی ، رضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۸۳۴۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
لبخند مسیح ( رمان )
عرفانی ، سارا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ر۷۵‌ل۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرمانده من
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۸‬,‭‌ف۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای شهر جنگی ( مجموعه داستان )
احمدزاده ، حبیب ،۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۷۵۵د۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
بهنسی ، عفیف ،۱۹۲۸ - م ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ،شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ب۸‍ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معماری اسلامی
تهران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیلم سازی دیجیتال کم بودجه و مستقل
اونز، راسل ، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۶۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نورالدین پسر ایران :خاطرات سید نورالدین عافی
عافی ، سید نورالدین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۴‬,‭‌ع۲‌ن۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی و معماری )
بلخاری ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ب۷۶‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اورنگ ( :مجموعه مقالات درباره مبانی نظری هنر)
بلخاری ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‌ب۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک