کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
ه‍دف‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ره‍ب‍ری‌
ه‍دف‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌،۱۹۴۴ - م‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ - م‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
 
ناشر:
ع‍ل‍ی‌
آوای‌ رع‍ن‍ا
ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر چ‍ال‍ش‌
اش‍ک‍ذر ؛ ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍ی‍ان‌
ع‍ص‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه ات را بخور
تریسی ، برایان ؛  تهران علی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قدرت زمان :روشی مطمئن برای آنکه در زمان کمتر، کار بیشتری صورت دهید
تریسی ، برایان ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‌ت۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هدف ها
تریسی ، برایان ؛  تهران الماس دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۵‬,‭‍ه۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساخت کسب و کار فوق العاده !
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران عصر شبکه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ت۴‌ق۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را قورت بده
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  مشهد آوای رعنا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیش به سوی هدف
تریسی ، برایان ،۱۹۴۴ - م ؛  تهران نشر چالش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۵‬,‭‍ه۴‌ت۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را قورت بده
تریسی ، برایان ؛  [-۱۳]
شماره راهنما: ‭BF، EB‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۴‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قدرت بیان : حرف بزن تا برنده شوی
تریسی ، برایان ، ۱۹۴۴ - م ؛  قم اشکذر ؛ تهران : کتابسرای بیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۹/۱۵‬,‭‌ت۴‌م۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک