کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وم‍لا( !ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍وات‍رو پ‍رو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍ی‍پ‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ش‍پ‍رد، ری‍چ‍ارد
گ‍ی‍ل‍وری‌، ع‍ب‍اس‌
ری‍س‍ن‍ر، ت‍رادی‌
ج‍ان‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍و
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌، ۱۹۶۸ - م‌.
ب‍ل‍ت‍ن‍ر، پ‍ات‍ری‍ک‌
ک‍اک‍س‌، ج‍وی‍س‌، ۱۹۴۶ - م‌.
ک‍رن‍ل‌، پ‍ل‌
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
وال‍ک‍ن‍ب‍اخ‌، ج‍ان‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ب‍رن‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۸-
ک‍ی‍ن‍ک‍وف‌، ش‍ری‌
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ف‍رای‌، ک‍رت‍ی‍س‌، ۱۹۶۸ - م‌
م‍ت‍واض‍ع‌،ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر،۱۳۵۰-
ل‍وئ‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌
ف‍ی‍ن‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
س‍ه‍ادان‍ش‌ : ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
پ‍ارس‍ه‌: گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍اح‍ر
ک‍اک‍ت‍وس‌
دب‍ی‍زش‌
ع‍اب‍د: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ت‍اب‌ آوا: ت‍م‍ث‍ی‍ل‌: م‍ی‍ث‍اق‌ ع‍دال‍ت‌
ده‍ر
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌: ال‍ی‍اس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ارم‍غ‍ان‌ ن‍ش‍ر ام‍روز: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ن‍اق‍وس‌
غ‍زال‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های Excel 2000[اکسل دو هزار]
گیلوری ، عباس ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام Excel 2002 [اکسل ۲۰۰۲ ]
فرای ، کرتیس ، ۱۹۶۸ - م ؛  تهران کاکتوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office xp [آفیس ایکس پی ]
پری ، گرگ ؛  تهران ارمغان نشر امروز: کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی تجاری اکسل ۲۰۰۲
نلسون ، استیون ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۸۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع Excel 2002 [اکسل ۲۰۰۲ ]
بلتنر، پاتریک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Excel 2002[مایکروسافت اکسل ۲۰۰۲ ]
فرای ، کرتیس ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع QUATTRO PRO 4 [کواترو پرو۴ ] برای برنامه نویسان
برنز، پاتریک ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭V-HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اکسل ۲۰۰۳ در ۲۴ ساعت
ریسنر، ترادی ؛  تهران غزال جوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز داده ها با Excel [اکسل ]
کرنل ، پل ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Office 2003 [آفیس ۲۰۰۳ ]
لوئیس ، نانسی ؛  تهران عابد: موسسه فرهنگی ، هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تصویری Excel 2003[اکسل ۲۰۰۳ ]
جانسون ، استیو ؛  تهران پارسه : گروه مهندسی - پژوهشی ساحر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز تصویری Microsoft office XP [مایکروسافت آفیس ایکس پی ]
کینکوف ، شری ؛  تهران دهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی VBA [وی . بی . ای ] در Excel [اکسل ]
شپرد، ریچارد ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Excel 2007 [مایکروسافت اکسل ۲۰۰۷ ]
متواضع ،علی اکبر،۱۳۵۰- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه دو
موسوی ، علی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌م۹ر۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Office Excel 2007 [ آفیس اکسل ۲۰۰۷ ]
فرای ، کرتیس ، ۱۹۶۸ - م . ؛  تهران سهادانش : انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع اکسل ۲۰۱۰ = Excel 2010
والکنباخ ، جان ؛  تهران کتاب آوا: تمثیل : میثاق عدالت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷و۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Office 2010 [ آفیس ۲۰۱۰ ]
کاکس ، جویس ، ۱۹۴۶ - م . ؛  تهران ناقوس : الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ک۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز [منبع الکترونیکی ]
فینک ، مارتین ؛  تهران شورای عالی انفورماتیک ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF، EB‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی راه اندازی فروشگاه اینترنتی با استفاده از Joomla [جوملا] (به روایت یک حرفه ای )
قنبری ، حمیدرضا، ۱۳۶۸- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸۵‬,‭‌ج۹‌ق۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2