کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1388
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍ب‍ای‍ی‌ ان‍دام‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دراس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ورزش‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را،۱۳۴۲ - - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۶-
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ ، م‍ج‍ی‍د
ال‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۵-
ای‍وان‍ز، ن‍ی‍ک‌
ک‍اش‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
ک‍م‍ال‍ی‌، ک‍ام‍ل‌
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍طاء ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۵-
زن‍ده‌ ن‍ام‌، ام‍ی‍ر،۱۳۵۲-
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ان‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۹-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ن‍ش‍ر پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
آزاده‌
ف‍ن‌ آذر: آش‍ی‍ن‍ا
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام در آثار شهید آیت الله مطهری (ره )
مطهری ، مرتضی ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،دفتر نشر معارف اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌م۵‌ت۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک ( ۱)
مهاجری ، عطاء الله ،۱۳۶۵- ؛  تبریز فن آذر: آشینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اماکن ، تاسیسات و تجهیزات ورزشی
جلالی فراهانی ، مجید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۲۹‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی و مدیریت بازار( علمی - کاربردی )به انضمام بازاریابی خدمات ، بازاریابی بیمه ، بازاریابی اینترنتی
کمالی ، کامل ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد مدیریت [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد تربیت بدنی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴۵آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حسابداری ۸۸ - ۷۰ همراه با پاسخ تشریحی
نوروش ، ایرج ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
کاشفی ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری همراه باپاسخ تشریحی ۸۷- ۷۷.
نوروش ، ایرج ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۸۵‌م۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی انگلیسی درس و سوالات کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی به همراه واژه نامه انگلیسی به فارسی
مقصودی ، ماهرخ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی پرورش اندام
ایوانز، نیک ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۴۶/۵‬,‭‌ف‍لا۸۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴۷آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴۶آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴۴آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آزمون های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی [ منبع الکترونیکی ]
تهران نشر پردازش گران   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۱۳۸۸،۴۳آ/، ۲۳۵۳ ، BL ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دا
حسینی ، اعظم ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، سرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ح۵۵۱۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل خطی ویژه گروه فنی - مهندسی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تستهای ...
الفی ، علیرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم ویژه گروه فنی - مهندسی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تستهای ...
محبوبی اسفنجانی ، رضا،۱۳۵۹- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی و تخصصی ( مهندسی برق )ویژه گروه فنی - مهندسی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های طبقه ...
زنده نام ، امیر،۱۳۵۲- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ز۹۸ز۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس برق ویژه گروه فنی - مهندسی شامل :شرح درس ، نکته ، مثال های حل شده ، نکات کلیدی ، تست های طبقه بندی شده ، پاسخ تشریحی تست های ...
عبدالعظیمی ، مجید،۱۳۵۶- ؛  تهران علوی فرهیخته   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9