کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آپ‍ادان‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌-آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
گ‍روه‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آپ‍ادان‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مونتاژ کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
گروه چند رسانه ای آپادانا   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۸۵ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت [ منبع الکترونیکی ]
گروه چند رسانه ای آپادانا   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ۹ال‍ف‌ /،۸۷۵ / ، ۵۱۰۵ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک