کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍روه‌ ه‍اری‍زون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
گ‍روه‌ ه‍اری‍زون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ لرنینگ اینترنت سایت ]Learning internet site [منبع الکترونیکی ]
گروه هاریزون   ،
شماره راهنما: ۴ل‌/، ۴۲۰۱ ، AZ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش نرم افزارهای اینترنتی [ منبع الکترونیکی ]
گروه هاریزون   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ۹ال‍ف‌ /،۸۷۵ / ،۵۱۰۵، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک