کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ،۶۱ق‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ق‌-.دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا
زی‍ن‍ب‌(س‌)، ب‍ن‍ت‌ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ۶- ۶۲ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ص‍ب‍اغ‌ زاده‌ای‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۳ -- - خ‍اطرات‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ح‍رم‌ -- پ‍رس‍ش‌ ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴- ۶۱ ق‌
ع‍اش‍ورا -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)،ام‍ام‌ س‍وم‌ ،۶۱-۴ق‌ -.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)،۶۱-۲۶ق‌ - .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( -ع‌ -)، ام‍ام‌ س‍وم‌ -، ۴- ۶۱ ق‌
 
پدیدآور:
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۸- ۱۳۵۸.
م‍ح‍دث‍ی‌،ج‍واد
اح‍م‍دی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ه‍اون‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ص‍ب‍اغ‌ زاده‌ای‍ران‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۴۳-
م‍ردان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍درال‍دی‍ن‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍م‍پ‍ان‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۹۷-
ب‍درال‍دی‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
ف‍ری‍ش‍ل‍ر، ک‍ورت‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۰۲-
 
ناشر:
دارال‍ح‍دی‍ث‌
اطلاع‍ات‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ام‍ی‍د ف‍ردا
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ع‍روج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍ه‍ت‍اب‌
ف‍اطی‍م‍ا
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍اوی‍دان‌
ص‍درا
ام‍ام‌ ع‍ص‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ع‍روف‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسین کیست ؟
کمپانی ، فضل الله ؛  [تهران ] فروغی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ک۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام
شهیدی ، جعفر، ۱۲۹۷- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شهید جاوید حسین بن علی علیه السلام
صالحی نجف آبادی ، نعمت الله ، ۱۳۰۲- ؛  تهران امید فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حماسه حسینی
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۶‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
امام حسین (ع )الگوی زندگی
احمدی ،حبیب الله ؛  قم فاطیما   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۴‬,‭‌ف‍لا۳۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امام حسین (ع ) و ایران
فریشلر، کورت ؛  [تهران ] جاویدان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۴‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سوره "ادبیات عاشورا۳"
مردانی ، محمدعلی ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭V-PIR‬,‭۴۰۷۱‬,‭‌م۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه عاشورا
محدثی ،جواد ؛  قم نشر معروف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۲‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیام آور عاشورا: بررسی سیر زندگی ، اندیشه و جهاد زینب کبری (س )
مهاجرانی ، عطاءالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۲/۲‬,‭ز۹‌م۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
از زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست
بدرالدین ، حسین ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭‌ب۳۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیام عاشورا
فضل الله ،محمد حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ف۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی قمر بنی هاشم ظهور عشق اعلی
بدرالدین ،حسین ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۲/۴‬,‭‌ع۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عزت و افتخار حسینی
تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۷۶‬,‭‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تاریخ عاشورا
آیتی ، محمدابراهیم ؛  قم امام عصر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭آ۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عاشورا
موسوی گرمارودی ، محمدصادق ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عزت و افتخار در حماسه حسینی
نهاوندی ، علی ؛  مشهد عروج اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ن۹۴‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شهادت نامه امام حسین (ع ) برپایه منابع معتبر برگرفته از: دانشنامه امام حسین
محمدی ری شهری ، محمد ؛  قم دارالحدیث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۷‬,‭‌م۳د۲۰۴۲۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حماسه حسینی
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۸- ۱۳۵۸. ؛  تهران قم صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌م۶‌ح۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه محرم
قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌پ۴۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خداوندگار بلوط ها
صباغ زاده ایرانی ، مریم ، ۱۳۴۳- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۱‬,‭‌ب۲۵‌خ۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2