کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا -طراح‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - خ‍ودآم‍وز
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر - خ‍ود آم‍وز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ) -خ‍ودآم‍وز
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار ادوب‍ی‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ی‍ک‍ر -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دری‍م‌ وی‍ور ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -خ‍ودآم‍وز
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍اور پ‍وی‍ن‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ) -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ - ++ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ردازش‌ م‍ت‍ن‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[پاور پوینت ۹۷ [ Learning powerpoint 97 ] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲پ‌/، ۳۸۵ ، T، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبارزه با ویروسهای کامپیوتری = [ Computer virus protection منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۲م‌۹و/، ۷۶/۷۶ ، QA ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مقدمه و اصول برنامه نویسی [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۷م‌ /،۷۶/۷۳ ، QA ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
ادوبی آکروبات [ ( Adobe Acrobat ) منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌۴پ‌ /، ۷۶/۹ ، QA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبانی برنامه نویسی شی گرا (OOP)در Cو [ C++ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۲م‌/، ۷۶/۶۴ ، QA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
فتوشاپ مقدماتی [ [Adob Photoshop 5] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲۳ف‌/، ۳۸۵ ، T، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت ، وب و شبکه های اطلاع رسانی [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۹آ /، ۵۱۰۵/۸۷۵ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت اکسپلورر ۶ = [ learning internet Explorer 6 منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ۹ال‍ف‌ /،۸۸۳/ ، ۵۱۰۵، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
اصول طراحی صفحات وب [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۶ال‍ف‌ /،۸۸۸/ ، ۵۱۰۵ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کاراکتر استودیو[ Character Studio 2.6]منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲ک‌ /، ۸۹۷/۷ ، TR ،س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش دریم ویور ام .ایکس [ (Dream weaver MX) منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۸آ۴د /،۸۸۸۵/ ،۵۱۰۵، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اکسل ایکس . پی [ [Excel XP] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۴ال‍ف‌/، ۵۵۴۸/۴ ، HF ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش [ Dream weaver 4 دریم ویور۴ [ ]منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۴د /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، TK ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش پیج میکر ۶/۵ = [ Learn Page Maker 6.5 منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸آ۹پ‌/،۵۳۲/ ، ۲۵۳ ، Z، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش [ Visual C++ 6 ویژوال سی ++۶ [ ] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۹۳س‌ /، ۷۶/۷۳ ، QA ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش ( Excel 2000 اکسل ۲۰۰۰ ) سطح چهار [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۷ال‍ف‌/، ۵۵۴۸/۴ ، HF ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مبانی Cو[C++ سی و سی [++] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ۹س‌ /، ۷۶/۷۳ ، QA ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
[لرنینگ پریمیر۵[ Learning Premiere 5 ] منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴ل‌/، ۸۹۹ ، TR ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک