کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا -طراح‍ی‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - خ‍ودآم‍وز
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر - خ‍ود آم‍وز
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ) خ‍ودآم‍وز
ن‍رم‌ اف‍زار ادوب‍ی‌ پ‍ی‍ج‌ م‍ی‍ک‍ر -آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍اور پ‍وی‍ن‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ) آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ - ++ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دری‍م‌ وی‍ور ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )خ‍ودآم‍وز
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ردازش‌ م‍ت‍ن‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
[پاور پوینت ۹۷ ] Learning powerpoint 97 [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲پ‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبارزه با ویروسهای کامپیوتری = Computer virus protection [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۲م‌۹و/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
مقدمه و اصول برنامه نویسی [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۷م‌ /،۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
ادوبی آکروبات ( ( Adobe Acrobat [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌۴پ‌ /، ۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبانی برنامه نویسی شی گرا(OOP) در C و ++C [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۲م‌/، ۷۶/۶۴ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
فتوشاپ مقدماتی ]Adob Photoshop 5] [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۲۳ف‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت ، وب و شبکه های اطلاع رسانی [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۹آ /، ۵۱۰۵/۸۷۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اینترنت اکسپلورر ۶ = learning internet Explorer 6 [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ۹ال‍ف‌ /،۸۸۳/ ، ۵۱۰۵، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
اصول طراحی صفحات وب [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۶ال‍ف‌ /،۸۸۸/ ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کاراکتر استودیو]Character Studio 2.6 [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲ک‌ /، ۸۹۷/۷ ، RT ،س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش دریم ویور ام .ایکس (Dream weaver MX) [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۸آ۴د /،۸۸۸۵/ ،۵۱۰۵، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش اکسل ایکس . پی ]Excel XP] [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۴ال‍ف‌/، ۵۵۴۸/۴ ، FH ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Dream weaver 4 [ دریم ویور ۴] [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۴د /،۸۸۸۵ / ، ۵۱۰۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش پیج میکر ۶/۵ = Learn Page Maker 6.5 [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸آ۹پ‌/،۵۳۲/ ، ۲۵۳ ، Z ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Visual C++ 6 [ ویژوال سی ++۶ ] [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۹۳س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Excel 2000 (اکسل ۲۰۰۰ ) سطح چهار [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ،
شماره راهنما: ۸آ۷ال‍ف‌/، ۵۵۴۸/۴ ، FH ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مبانی C و ++C[سی و سی ++][منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ۹س‌ /، ۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
[لرنینگ پریمیر۵ ] Learning Premiere 5 [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴ل‌/، ۸۹۹ ، RT ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک