کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- اث‍رن‍وآوری‌
ارت‍ب‍اط در دان‍ش‌ و دان‍ش‌ ان‍دوزی‌ --ن‍وآوری‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍را م‍ت‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍اس‍ت‍رو،ال‍ی‍زاب‍ت‌
ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
م‍وغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۴-
دوران‍ت‌، ف‍ی‍ون‍ا
ب‍اب‌ال‍ح‍وائ‍ج‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۳۵-
ال‍ی‍ور،دی‍ک‌
ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍دار
چ‍اپ‍ار
ن‍اق‍وس‌: ش‍اره‌
آص‍ال‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‍ار: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍پ‍ه‍ر س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نشر الکترونیکی
بابائی ، محمود ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۴۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام با HTML4 [اچ .تی .ام .ال ۴ ]
کاسترو، الیزابت ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی HTML&XHTML [اچ .تی .ام .ال و ایکس .اچ .تی .ام .ال ] در ۲۴ ساعت
الیور،دیک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال سریع HTML 4 css, JAVASCRIPT [اچ . تی . ام . ال ۴ سی . اس . اس ، جاوااسکریپت ]
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس : شاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف۳۵‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال HTML [اچ . تی . ام . ال . ]، XHTML [،ایکس . اچ . تی . ام . ال .]، CSS[سی . اس . اس .]
کاسترو،الیزابت ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متن مجازی
عاملی ، سعیدرضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۲‌ن۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی چاپ و نشر با تاکید بر نشر الکترونیکی و اقتصاد نشر
باب الحوائجی ، فهیمه ، ۱۳۳۵- ؛  تهران چاپار: موسسه فرهنگی هنری سپهر سخن   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره و قرارداد برای منابع اطلاعاتی دیجیتالی
دورانت ، فیونا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۸۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانش پژوهی دیجیتالی
موغلی ، علیرضا، ۱۳۴۴- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۹۵‬,‭‌م۸د۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نشر الکترونیک : رویکردها و مسایل : مجموعه مقاله های هفتمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)۱۳۹۳
همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا ( )هفتمین :۱۳۹۳ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۴۶‍ه۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های دانشگاهی و محیط های یادگیری دیجیتال
تهران سپهر دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭د۲‌ک۲۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک