کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ک‍رز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‌ ،س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍ک‍رز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‌ ،س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
فرهنگ عاشورا [ منبع الکترونیکی ]
قم مکرز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام ،سازمان کامپیوتر نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۴ف‌ /، ۴۱/۵ ، BP ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک