کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
دورک‍اری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
دورک‍اری‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا- خ‍ودک‍اری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا-ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ای‍ران‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍واج‍وی‌، ش‍ه‍لا،
گ‍الاچ‍ر، ک‍ات‍ری‍ن‌
ک‍ورال‌، ش‍ی‍لا
لام‍ب‍رت‌، ج‍ی‍ل‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ل‍وک‌ ال‍س‍ادات‌
ف‍ل‍ب‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌
ان‍ص‍اف‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌
ه‍ارب‍ور، راب‍ی‍ن‌ ت‍ی‌.
ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
وب‌ ،س‍ی‍ل‍وی‍ا پ‌.
س‍ه‍راب‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ب‍ل‍ی‍ک‌، م‍ون‍ی‍ک‍ا، ۱۹۴۸-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اص‍طلاح‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات محققین و متخصصین کشور
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱/۷۴‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
نشر الکترونیکی [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴۶ن‌/، ۲۸۶ ، Z، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تهیه راهنما برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
وب ،سیلویا پ . ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭و۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات کتابخانه ای و اطلاعاتی
کورال ، شیلا ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۴‬,‭‌ک۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خودکارسازی کتابخانه ها
هاربور، رابین تی . ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر در کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی
گالاچر، کاترین ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌گ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای
فتاحی ، رحمت الله ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۶‬,‭‌ف۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشر الکترونیکی
بابائی ، محمود ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۴۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سطح بین المللی
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم پزشکی
خواجوی ، شهلا، ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵۸‬,‭‌خ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی اطلاعات
بابائی ، محمود ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۸،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ب۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سال ۲۰۰۱
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب منابع اطلاعاتی
لامبرت ، جیل ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۳۰۷۵/۵۲‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانش ایران در سطح بین المللی سال ۲۰۰۳
انصافی ، سکینه ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان
بلیک ، مونیکا، ۱۹۴۸- ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۳۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دورکاری :مفاهیم و فرایند برنامه ریزی
سهرابی ، بهمن ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۳۶/۳‬,‭‌س۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اصطلاح شناسی
فلبر، هلموت ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۵‬,‭‌ف۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه شیمی
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه فنی و مهندسی
حسینی بهشتی ، ملوک السادات ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، گروه پژوهشی اصطلاح شناسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۱‬,‭‌م۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2