کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ - ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - دس‍ت‍ور
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا - ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌( ب‍رای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ ( ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌( ب‍رای‌ پ‍زش‍ک‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌ -- ف‍ارس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌( ب‍رای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
اوش‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌، ۱۳۶۴-
س‍رخ‍اب‍ی‌ ،م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ظف‍ری‍ان‌ ، ن‍وش‍ی‍ن‌
اوش‍ل‍ی‌، ، ح‍م‍ی‍ده‌، ۱۳۶۴-
رح‍ی‍م‌ زاده‌ ،طاه‍ره‌
ج‍ی‍ل‍ت‌، ام‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، ی‍وس‍ف‌
ش‍ری‍ف‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
ای‍وان‍ز،دی‍وی‍د
ق‍ن‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۴-
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۵۶-
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، م‍اری‌، ۱۳۶۲-
ب‍اب‍ای‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
اوش‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍رپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر اش‍اره‌
س‍ات‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ات‍ل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ره‍ن‍م‍ا
ک‍ادوس‍ان‌
آذران‌
ج‍ن‍گ‍ل‌: ج‍اودان‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ . دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات روزمره در محیطهای پزشکی ( فارسی - انگلیسی )
مشهد آستان قدس رضوی . دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۶‬,‭‌پ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات کاربردی در مکالمات زبان انگلیسی
نظری تیموری ، ابراهیم ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تجاری
ایوانز،دیوید ؛  تهران دفترپژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جامع از زبان تخصصی مدیریت ( جهت آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد)
رحیم زاده ،طاهره ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ،واحد اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جملات کلیدی زبان انگلیسی
سرخابی ،منوچهر ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌س۴‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین خودآموز و دستور زبان انگلیسی از راهنمایی تا دانشگاه =From Secondary (Middle) school to university
شریف ، حبیب اله ؛  تهران نشر اشاره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ش۴د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان و مفاهیم بیمه انگلیسی ، فارسی =Insurance concepts for the students of insurance management ( English, persian)
محمدی زاده ، یوسف ؛  رشت کادوسان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[اسپیک انگلیش لایک ان امریکن :یو آلردی اسپیک انگلیش نو اسپیک ایت اون بتر ]=Speak English like an American:You already speak English now speak it even better
بابایی ، سیامک ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ب۲۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جملات و اصطلاحات مفید در مکالمه زبان انگلیسی =Useful sentences and expression in English talking
مظفریان ، نوشین ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌م۶۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات انگلیسی را در ۶۰ [ شصت ]روز بیاموزیم =How to learn English conversations in 60 days
قنبری ، عبدالله ، ۱۳۳۴- ؛  تهران آذران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ق۸۸‌م۶۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایمیل ها=Emails
اوشلی ، ، حمیده ، ۱۳۶۴- ؛  تهران انتشارات ساتل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۷۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روابط اجتماعی =Socializing
سمیعی ، محسن ،۱۳۵۶- ؛  تهران ساتل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
منابع انسانی =Human resource
اوشلی ، حمیده ، ۱۳۶۴- ؛  تهران انتشارات ساتل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۷۷‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات تلفنی =Telephoning
اوشلی ، حمیده ؛  تهران ساتل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۷۷‌م۷۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ملاقات های تجاری =Meeting
سمیعی ، محسن ؛  تهران ساتل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌س۸‌م۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز مکالمه انگلیسی :انگلیسی برای همسفر ایرانی شامل مکالمات روزمره انگلیسی =A self study English conversation: English for Iranian travelling companion
حسین پور، ماری ، ۱۳۶۲- ؛  تهران آذران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ح۵۳‌خ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی را مثل یک آمریکایی صحبت کنید =Speak English like an American
جیلت ، امی ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک