کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌.پ‍ی‌.اس‌.اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ژوال‌ اس‍ت‍ودی‍و م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
دری‍م‌ وی‍ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رس‍م‍ی‍ع‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ک‌ دون‍ال‍د، م‍ت‍ی‍و
پ‍ی‍ون‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌
ب‍لات‍م‍ن‌، ک‍ن‌
اس‍ت‍ی‍وور،ت‍رژا
رن‍ج‍ب‍ر ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
اول‍ری‍ک‌ ،لاری‌ آن‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ش‍اورزم‍ه‍ر،م‍ح‍م‍ود
ه‍ل‍د،ب‍رن‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌،م‍ه‍دی‌
اوری‌ ، ج‍ی‍م‍ز
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
ت‍وم‍ان‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌
م‍س‍اف‍ر،م‍ه‍دی‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود
ب‍روس‌، ب‍ت‍س‍ی‌
ن‍ص‍ی‍ری‌،رس‍ول‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ع‍اب‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
آری‍ا پ‍ژوه‌:م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ آم‍وزگ‍ار م‍ه‍ر ( ان‍ت‍ش‍ارات‌ زوف‍ا )
ت‍رم‍ه‌
ن‍ص‌
پ‍ازی‍ن‍ه‌م‍ه‍رج‍رد
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ م‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ت‍ک‍وک‌ زری‍ن‌
ژک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد Exel [ اکسل ] در تهیه اطلاعات حسابداری مدیریت
پیوندی ،علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft Office xp [مایکروسافت آفیس ایکس پی ]
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عیب یابی در Microsoft Excel[مایکروسافت اکسل ]
اولریک ،لاری آن ؛  تهران ژکانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
محمدی فرد، داود ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹۳‬,‭‌ب۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش EXCEL [ اکسل ]
رنجبر ، معصومه ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷ر۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Microsoft office system 2003 [ مایکروشافت آفیس سیستم ۲۰۰۳ ]
تهران موسسه هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷آ۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Microsoft project 2002 [مایکروسافت پروجکت ۲۰۰۳ ]
استیوور،ترژا ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شگردهای عددی در پاسخ یابی پرسش های مهندسی با برنامه ریزی متلب
مسافر،مهدی ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۵‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع SPSS 12[اس .پی .اس .اس ۱۲]
اسماعیلیان ،مهدی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری نصب ویندوز و پارتیشین بندی
کشاورزمهر،محمود ؛  تهران پازینه مهرجرد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تیزر(آگهی تبلیغاتی ) بسازیم
نصیری ،رسول ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ن۶۵‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام SPSS [اس . پی . اس . اس ] برای پژوهش های تربیت بدنی و ورزش
تومانیس ، نیکوس ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۵۸‬,‭‌ت۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میکرو کنترلرهای ۸۰۵۱ [ هشت هزار و پنجاه و یک ]برنامه نویسی اسمبلی و C [ سی ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی Matlab 7.3 [ مطلب ۷/۳ ]
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرمول ها و توابع Excel [ اکسل ]
بلاتمن ، کن ؛  تهران ناقوس اندیشه : کتاب مرو   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام [ ] Microsoft Excel 2007
مک دونالد، متیو ؛  تهران آریا پژوه :موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی آموزگار مهر ( انتشارات زوفا )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF،V‬,‭۴/۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هک های visual studio [ ویژوال استودیو]
اوری ، جیمز ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭و۸۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
به کارگیری اکسل در حسابداری
میرسمیعی ، مسعود ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع Dreamweaver 8 [دریم ویور۸ ]
بروس ، بتسی ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭د۴‌ب۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اکسل برای همه کاربرد توابع و فرمولها
هلد،برند ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‍ه۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5