کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -- ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
اع‍ل‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۶-
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌: آذر
آرام‌: ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ اع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف هنرهای صنایع دستی و حرف مربوط به آن
تهران سیمای دانش : آذر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۹‬,‭‌س۹۶د۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف سرزمین و مردم ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران آرام : علم و زندگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌س۷‌س۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف ایران و جهان
اعلمی ، حمید، ۱۳۵۶- ؛  تهران موسسه کتابسرای اعلمی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۶۵د۱۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶/۲‬,‭‌ج۷‌ف۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک