کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [-۱۳۸]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ری‌ . دی‌ . اس‌ . م‍ک‍س‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ) خ‍ود آم‍وز
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ق‍ل‍ب‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر-)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ای‍ران‌ - دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زاره‍ا - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍وح‍ی‍د - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )خ‍ودآم‍وز
ن‍رم‌ اف‍زار پ‍وزر - خ‍ودآم‍وز
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌-آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ان‍ی‍اک‌
ن‍رم‌ اف‍زار رز
ش‍رک‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ک‍ی‍م‍ی‍ا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
ظف‍ر ری‍زاف‍زار
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ داده‌ ه‍ای‌ طلای‍ی‌
ج‍ی‍ح‍ون‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د گ‍ی‍ت‌
ف‍ی‍ض‌ دان‍ش‌
گ‍روه‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آپ‍ادان‍ا
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوم‍ه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ()NEI
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ه‍م‍س‍ا
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ س‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معنویت یک علم است
الهی ، بهرام ؛  تهران جیحون   ، ۱۳۸
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۲۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ادوبی پریمیر ۶ ] Adobe Premiere 6[ منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی پژومهشی نوین ()NEI   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴ال‍ف‌ /، ۸۹۹ ، RT ،س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
[سخنرانی الهی قمشه ای : راز هستی ][ منبع الکترونیکی ]
شبکه چهارم سیما   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴س‌/، ۲۱۷/۴ ، PB ، وی‌س‍ی‌دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
پرسیا : سرزمین افسانه ای [ منبع الکترونیکی ]
ظفر ریزافزار   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴پ‌/، ۶ ، RSD ، س‍ی‌ دی‌ ،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کینگ آف پروگرامز] King of Programs [منبع الکترونیکی ]
مشهد گروه مهندسی مشهد گیت   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ک‌۴۸ب‌ /، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
نور ۲ ، جامع الاحادیث [ منبع الکترونیکی ]
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۹ن‌۸ال‍ف‌/، ۱۰۳۳ ، Z ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
مبارزه با ویروسهای کامپیوتری = Computer virus protection [ منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۲م‌۹و/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مونتاژ کامپیوتر [ منبع الکترونیکی ]
گروه چند رسانه ای آپادانا   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۸۸۵ ، KT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع سایتهای اینترنت : کامپیوتر [منبع الکترونیکی ]
تهران فیض دانش   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴م‌۸ال‍ف‌ /، ۷۶/۵۵ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل ۷ نرم افزار [منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت داده های طلایی   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ /، ۷۶/۲۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
مقدمه و اصول برنامه نویسی [منبع الکترونیکی ]
اهواز هادی سیستم   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۷م‌ /،۷۶/۷۳ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
[کلیپارت ۲۰۰۳ ]Clipart 2003[منبع الکترونیکی ]
[-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸ک‌/، ۳۸۵ ، T ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام ETABS [اتبز] [منبع الکترونیکی ]
[تهران ] گروه پژوهشی همسا   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸آ/، ۶۴۷ ، AT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
پوزر ۴ ]Poser4][منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۹پ‌ /،۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
تری .دی .مکس ] 3Ds max][ منبع الکترونیکی ]
چند رسانه ای انیاک   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۴ت‌/، ۸۹۷/۷ ، RT ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
قلب ، زندگی [ منبع الکترونیکی ]
تهران شبکه چهارم سیما   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸ق‌ /، ۶۸۱ ، CR ، وی‌س‍ی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش Word XP (ورد ایکس .پی ) [منبع الکترونیکی ]
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ، [-۱۳۸]
شماره راهنما: ۸۱آ۳۷و/، ۵۲/۵ ، Z ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش MATLAB 6 [مطلب ۶ ] [منبع الکترونیکی ]
نرم افزار رز   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸آ /، ۲۹۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
حکومت بر مردم و برای مردم [ منبع الکترونیکی ]
تهران [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸ح‌/، ۲۳۱ ، PB ،وی‌س‍ی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
مربی زبان [منبع الکترونیکی ]
شرکت بازرگانی کیمیا   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۴م‌ /، ۱۱۳۰ ، EP ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9