کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : programming(computer science)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Perl (Computer program language)
Software engineering.
Internet programming
C++ (Computer program language)
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Generic programming (Computer science)
Object-oriented programming (Computer science)
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌گ‍راecneics retupmoC( gnimmargorp detneiro-tcejbO(
پ‍ردازش‌ م‍وازی‌
JavaScript (Computer program language)
Microsoft Visual BASIC
UPC (Computer program language)
System design
 
پدیدآور:
Gross, Christian
Bennett,Simon
Golding, Tod
Clark, Dan
Malik, Sahil
Britton,Carol
زی‍ده‌س‍رائ‍ی‌، ع‍رف‍ان‌، ۱۳۶۶-
ش‍اه‌ب‍ه‍رام‍ی‌، اس‍دا...، ۱۳۴۷-
Sempf, Bill
Oualline, Steve
Wu, C. Thomas
ح‍ق‌گ‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۰-
O'Docherty, Mike
Cohoon,James P
Burdette, Lenny
Schach, Stephen R.
Mansfield, Richard
Weisfeld, Matt A.
Priestley, Mark
 
ناشر:
John Wiley and Sons
ن‍ش‍ر ن‍ص‌
Mc Graw hill
Apress
Mc Graw Hill
No Starch Press
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
McGraw-Hill Higher Education
Apress ;New York :Distributed to the book trade by Springer-Verlag New York,
Sams Pub
WCB/McGraw-Hill
McGraw-Hill
Wiley
Peachpit Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented and classical software engineering
Schach, Stephen R. ؛  Boston McGraw-Hill Higher Education   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S318‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The object-oriented thought process
Weisfeld, Matt A. ؛  Indianapolis, Ind Sams Pub   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.W436‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Object oriented systems development
Britton,Carol ؛  London Mc Graw Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88 B7‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Practical object-oriented design with UML
Priestley, Mark ؛  London ; New York McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.P75‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
C++ program design
Cohoon,James P ؛  Boston McGraw-Hill   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15 C65‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented systems analysis and design with UML
Bennett,Simon ؛  Boston Mc Graw hill   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.B38‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to Object-Oriented programming with Java
Wu, C. Thomas ؛  Boston ; London WCB/McGraw-Hill   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.W87‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
UPC
Hoboken, NJ Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.U63 U6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Pro ADO.NET 2.0 [electronic resource]
Malik, Sahil ؛  Berkeley, CA Apress   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB, QA‬,‭76.625‬,‭.M325‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Beginning object-oriented programming with VB 2005
Clark, Dan ؛  Berkeley, CA Apress   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.64‬,‭.C5‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 2005 express edition for dummies [electronic resource]
Mansfield, Richard ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.73‬,‭.B3M364‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Professional .NET 2.0 generics [electronic resource]
Golding, Tod ؛  Indianapolis, Ind. Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.6245‬,‭.G65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic 2005 for dummies [electronic resource]
Sempf, Bill ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.73‬,‭.B3S42‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Object-oriented analysis and design
O'Docherty, Mike ؛  Chichester, England John Wiley and Sons   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.64‬,‭.O35‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of object-oriented programming using .NET 2.0 patterns [electronic resource]
Gross, Christian ؛  Berkeley, CA Apress ;New York :Distributed to the book trade by Springer-Verlag New York,   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB, QA‬,‭76.64‬,‭.G8‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Wicked cool Perl scripts
Oualline, Steve ؛  San Francisco No Starch Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,QA‬,‭76.73‬,‭.P22Q523‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
The JavaScript pocket guide [electronic resource]
Burdette, Lenny ؛  Berkeley, CA Peachpit Press,   ، c2010
شماره راهنما: ‭EB, QA‬,‭76.73‬,‭.J39,B83‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی زبان برنامه نویسی جاوا (طراحی سایت - برنامه نویسی و برنامه نویسی موبایل )
حق گو، سعید، ۱۳۵۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۵۵۴،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - قبل از چهار راه لبافی نژاد پلاک ۱۲۵۱ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۳/۷۶/‌ج۲،‌ح۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پردازش موازی : برنامه نویسی با GPU
شاه بهرامی ، اسدا...، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۶۷۴،آدرس ناشر :میدان انقلاب . خ منیری جاوید، بن بست مبین ، پلاک ۶ نشر نص   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۸‬,‭‌ش۲‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شئی گرا
زیده سرائی ، عرفان ، ۱۳۶۶- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۵۶۷۴،آدرس ناشر :میدان انقلاب . خ منیری جاوید، بن بست مبین ، پلاک ۶ نشر نص   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭ز۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2