کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : English language - dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ق‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ورزش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- اص‍لاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ری‍دی‌، س‍ی‍اوش‌
ب‍ل‍دس‍و، راب‍رت‌
ن‍ورش‌، ای‍رج‌
ک‍ی‍ن‍ان‌، اس‍ت‍لا
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد
ژال‍ه‌دوس‍ت‌، ب‍ه‍روز
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ح‍ی‍دری‌، ف‍رح‍ن‍از
ل‍وس‍ی‌ - اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ه‍ی‍ات‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
پ‍ی‍ش‍ب‍ردن‍گ‍اه‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ع‍ف‍اف‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ای‍م‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
دب‍ی‍زش‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
گ‍ل‍ب‍اد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
زری‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق اسلامی : فارسی - انگلیسی ... با افزایش ۶۰۰ واژه تازه
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۷/۲‬,‭‌م۹و۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع کامپیوتر انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ص۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرهیخته واژه ها و اصطلاحات سیاسی - حقوقی
فرهیخته ، شمس الدین ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق بین الملل
بلدسو، رابرت ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۲۲۶‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی یادواره : انگلیسی - فارسی
مصلحی ، مهرداد ؛  [تهران ] موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حقوق جزا
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۴/۳‬,‭‌م۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار: انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تربیت بدنی و علوم ورزشی
حیدری ، فرحناز ؛  تبریز گلباد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭‌ح۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اقتصادی
مریدی ، سیاوش ؛  تهران پیشبردنگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌م۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم اقتصادی : انگلیسی - فارسی
فرهنگ ، منوچهر ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری نوروش : فرهنگ انگلیسی - فارسی اصطلاحات حسابداری ، مالی و مدیریت
نورش ، ایرج ؛  تهران نشر ایمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ن۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی (واژگان دانش ورزی و دانش رسانی )... انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژگان جامع ورزشی انگلیسی - فارسی
پازارگادی ، علاءالدین ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭‌پ۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان تربیت بدنی و علوم وابسته
ژاله دوست ، بهروز ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۵۶۷‬,‭ژ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات هنری
لوسی - اسمیت ، ادوارد ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی (انگلیسی - فارسی )
مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵/۵‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کتابداری و اطلاع رسانی :انگلیسی - فارسی
هاشمی ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  تهران هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور، دبیرخانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‍ه۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده کتابداری و اطلاع رسانی
کینان ، استلا ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ک۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مرجع شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9